สำหรับสมาชิก

อีเมล์
รหัสผ่าน
   
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย
เป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไร
ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2546
โดยกลุ่มคนที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนา
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตยุคบุกเบิกของไทย

วีดีโอเรื่อง : อินเทอร์เน็ตสร้างสรรค์


ร่วมบริจาคเพื่อสนับสนุนกิจกรรม
และการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ได้โดย
o เช็ค สั่งจ่าย ”มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย” หรือ
o โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์
ธนาคารกสิกรไทย
สาขาถนนรางน้ำ
ชื่อบัญชี “มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย”
เลขที่บัญชี 052-2-773921

สนับสนุนโครงการ hotline
โอนเงินเข้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา
สาขาย่อยไทยซัมมิท ทาวเวอร์
เลขที่บัญชี 493-1-02722-0
ชื่อบัญชี มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย (สายด่วนแจ้งเหตุ)

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย
อาคารศุภาคาร ห้อง 3c15 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร
เขตคลองสาน กรุงเทพ 10600
โทรศัพท์ : 02-8601358
โทรสาร : 02-8603437
มือถือ : 080-0516556, 089-4934893เว็บเพื่อนบ้าน

เว็บเพื่อนบ้านทั้งหมด  29  เว็บ

 


อุทยานการเรียนรู้TKpark

อุทยานการเรียนรู้TKpark 

      ห้องสมุดที่มีชีวิต มีการเปลี่ยนแปลง มีหนังสือดี ทันสมัยอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ไม่ตายตั้งแต่วันสร้างHelpLink.net สื่อกลางความช่วยเหลือ

HelpLink.net สื่อกลางความช่วยเหลือ 

      เพื่อเป็นสื่อกลางให้คนที่ต้องการความช่วยเหลือ ได้พบกับคนที่พร้อมจะช่วยเหลือThai Good View

Thai Good View 

      สาระ ความรู้ ข่าวสาร ความบันเทิงของชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษาใส่ใจดอทเน็ต

ใส่ใจดอทเน็ต 

      ใส่ใจ...เพื่ออนาคตที่ดีของลูกคุณมูลนิธิศูนย์ฮอทไลน์ (Hotline Center Foundation)

มูลนิธิศูนย์ฮอทไลน์ (Hotline Center Foundation)  

      มูลนิธิศูนย์ฮอทไลน์เป็นองค์การพัฒนาเอกชนแห่งแรกในประเทศไทยที่ให้บริการปรึกษาแนะนำทางโทรศัพท์ (Telephone Counseling Center) โดยนักจิตวิทยา ก่อตั้งในปี พ.ศ.2528 ให้บริการปรึกษาแนะนำปัญหาชีวิต ครอบครัว และโรคเอดส์ สำหรับผู้หญิง ครอบครัว และเยาวชน รวมทั้งเหยื่อจากความรุนแรงในครอบครัวและขบวนการค้ามนุษย์ โทรฟรีทั่วประเทศ 0-2277-8811 และ 0-2277-7699 (โดยระบบโทรศัพท์ในเครือ TOT, GSM และ DTAC) หรือนัดหมายมาพบเพื่อรับบริการปรีกษาแนะนำคู่สมรส ครอบครัว เป็นกลุ่มหรือการทำจิตบำบัด วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 8.30-18.00 น.มูลนิธิกองทุนไทย

มูลนิธิกองทุนไทย 

      ทำหน้าที่ประสานกับบุคคล องค์กร ในทุกภาคส่วนของสังคมเพื่อนำทรัพยากรที่ได้ ไปกระจายการสนับสนุนสู่กับองค์กรพัฒนาระดับรากหญ้า เช่น กลุ่มเด็ก เยาวชน องค์กรในชุมชน ในพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อ ให้สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนอย่างอย่างยั่งยืน มีสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างเท่าเทียมหน่วยประสานงานเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ภาคเหนือตอนบนประเทศไทย

หน่วยประสานงานเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ภาคเหนือตอนบนประเทศไทย 

      เป็นศูนย์ประสานงานเครือข่ายและให้บริการเพื่อแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในภาคเหนืออย่างเชี่ยวชาญและมีประสิทธิภาพเว็บไซต์วารสารเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้บนโลกออนไลน์

เว็บไซต์วารสารเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้บนโลกออนไลน์ 

      เพื่อการศึกษาและการเรียนรู้บนโลกออนไลน์มูลนิธิเพื่อนหญิง

มูลนิธิเพื่อนหญิง 

      มูลนิธิเพื่อนหญิงมีบทบาทและภารกิจในการส่งเสริมแนวคิด และความเข้าใจในมิติหญิงชายบนพื้นฐานที่ว่าหญิงชายย่อมมีความเสมอภาคมาแต่กำเนิด สังคมจึงควรใช้มาตรฐานเดียวกันในการคุ้มครอง พิทักษ์สิทธิ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตหญิงชายตามหลักกฎหมายและสิทธิมนุษยชนรักลูกกรุ๊ป

รักลูกกรุ๊ป 

      คือ องค์กรแห่งการเรียนรู้และสร้างสรรค์พัฒนาสังคมไทยโครงการศึกษาและเฝ้าระวังสื่อเพื่อสุขภาวะของสังคม (Media Monitor)

โครงการศึกษาและเฝ้าระวังสื่อเพื่อสุขภาวะของสังคม (Media Monitor) 

      เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างสรรค์สุขภาพของผู้รับสารในสังคมที่จะได้ ร่วมกันตรวจสอบว่า สื่อมวลชนไทยได้สร้างและผลิตสื่อที่มีคุณค่ามากน้อยเพียงใดโครงการจัดทำสื่อเพื่อโครงการนำร่อง

โครงการจัดทำสื่อเพื่อโครงการนำร่อง "โรงเรียนปลอดความรุนแรง" 

      ภายใต้โครงการส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครอง สุขภาพและสิทธิมนุษยชนด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว โดย มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติมูลนิธิสยามกัมมาจล พัฒนาเยาวชนจิตอาสาเพื่อสังคม

มูลนิธิสยามกัมมาจล พัฒนาเยาวชนจิตอาสาเพื่อสังคม 

      เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาเยาวชน และชุมชนมูลนิธิรักษ์เด็ก

มูลนิธิรักษ์เด็ก 

      เป็นองค์กรพัฒนาเอกชน ที่มุ่งทำงานด้านเด็กและเยาวชนสตรี และครอบครัว เพื่อที่จะให้เด็กได้รับประโยชน์ที่สูงสุด โดยให้เด็กได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมตาม อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เสริมทักษะชีวิต ปลูกฝังให้เด็กเป็นคนที่มีจิตใจดีงาม มีทัศนคติที่ดีต่อการดำรงชีวิต เสียสละเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่สังคมมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก 

      มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ ปกป้อง คุ้มครองเด็กที่ถูกละเมิดสิทธิตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 18 ปี เช่น กรณีถูกทำร้ายร่างกาย กรณีถูกล่วงเกินทางเพศ กรณีล่อลวงบังคับให้ค้าประเวณี กรณีใช้แรงงานอย่างไม่เป็นธรรม เป็นต้น


 

หน้า 1 2