ข่าวและกิจกรรม

 • ดร.ศรีดา ตันทะอธิพานิช กรรมการผู้จัดการ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมเป็นวิทยากรพิเศษ ในงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง ”รู้ทันภัยไซเบอร์ กับโลกดิจิทัลและรูปแบบการโจมตีที่เปลี่ยนไป“ เพื่อบริการวิชาการกับบุคคลภายนอก วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2566 ณ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

  อ่านต่อ
 • ปฐมนิเทศออนไลน์ กับโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กเยาวชน ปีที่ 2 เพื่อการศึกษาด้านเทคโนโลยีและ Soft Skills วันที่ 22 กันยายน 2566

  อ่านต่อ
 • โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย จังหวัดตาก จัดอบรมให้ความรู้กิจกรรมภูมิคุ้มกันรู้เท่าทันโลกดิจิทัล(Digital Citizenship) ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 จำนวน 130 คน วันที่ 13 กันยายน 2566

  อ่านต่อ
 • มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนมหานครหาดใหญ่ สู่เมืองรู้เท่าทันสื่อ สร้างความปลอดภัยให้กับเด็กและเยาวชนบนโลกออนไลน์ วันที่ 16 กันยายน 2566 ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล จ.สงขลา

  อ่านต่อ
 • อบรมเชิงปฎิบัติการ สูงวัยสร้างสรรค์ รู้เท่าทันภัยออนไลน์ ภาคใต้ วันที่ 16 กันยายน 2566 ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล จ.สงขลา จัดโดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ภายใต้การสนับสนุนโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

  อ่านต่อ
 • โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า จ. เชียงราย จัดกิจกรรมให้ความรู้เพื่อการขับเคลื่อนเมืองรู้เท่าทันสื่อ แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและปลาย รวม 80 คน วันที่ 4 และวันที่ 6 กันยายน 2566

  อ่านต่อ
 • อบรมเชิงปฎิบัติการ สูงวัยสร้างสรรค์ รู้เท่าทันภัยออนไลน์ ภาคกลาง กรุงเทพฯ รุ่นที่ 8 วันที่ 9 กันยายน 2566 ณ โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง กรุงเทพฯ จัดโดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ภายใต้การสนับสนุนโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

  อ่านต่อ

ดูทั้งหมด


HOME