ข่าวและกิจกรรม

 • มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) Terre des Hommes Netherlands จัดโครงการติดตามผลการอบรมและออกแบบกิจกรรมเพื่อปกป้องเด็กและเยาวชนจากภัยทางเพศออนไลน์ โดยมีองค์กรเครือข่ายพัฒนาสังคม เข้าร่วมจำนวน 17 คน ณ ห้อง Rhythm โรงแรม ฮิป กรุงเทพฯ วันที่ 19-20 ธันวาคม 2566

  อ่านต่อ
 • มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมงาน Integrity Forum: “Strengthening Collaboration Against Scams for a Safer Digital Future จัดโดย Meta วันที่ 13 ธันวาคม 2566 ณ Waldorf Astoria Bangkok

  อ่านต่อ
 • อบรมเชิงปฏิบัติการ รู้ Kid รู้ทันสื่อ ในโครงการ MeLit Project มีฤทธิ์โปรเจ็คณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ จ.มหาสารคาม วันที่ 14-15 ธันวาคม 2566

  อ่านต่อ
 • โครงการหยุด Bully โรงเรียนเทศบาล 11 หนองหิน ให้กับ นักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่ 1-6 เพื่อเสริมสร้างพลังเด็กและเยาวชน เพื่อหยุดความรุนแรงในสังคม วันที่ 8 ธันวาคม 2566

  อ่านต่อ
 • เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงเรียนสันกลางวิทยา จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ เราคือใคร ตัวตนเราเป็นอย่างไรในโลกดิจิทัล โครงการขยายผลให้กับเด็กและเยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

  อ่านต่อ
 • มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมออกบูธในงาน Child Safe & Friendly Environment : ยุติความรุนแรงต่อเด็ก-ด้านสิ่งแวดล้อมความปลอดภัย และการเปิดตัวเพื่อเฉลิมฉลองอนุสัญญา ว่าด้วยสิทธิเด็ก ความเห็นทั่วไปข้อ 26 ว่า ด้วยสิทธิเด็กและสิ่งแวดล้อมโดยเน้นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในระดับประเทศ วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ณ Helix Garden ชั้น 5 ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์

  อ่านต่อ
 • สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี จัดอบรมพัฒนาแกนนำเด็กและเยาวชนเท่าทันภัยทางเพศออนไลน์ในยุคดิจิทัล ภายใต้หลักสูตรป้องกันการล่วงละเมิด ทางเพศในเด็กนักเรียน(พอกันทึกรูมมิ่ง) วันที่ 8 ตุลาคม 2566 ณ ศูนย์เรียนรู้ ไฟ-ฟ้า นนทบุรี

  อ่านต่อ

ดูทั้งหมด


HOME