ข่าวและกิจกรรม

 • อบรมพัฒนาศักยภาพครูเพื่อสามารถใช้เครื่องมือในยุคดิจิทัลสร้างสื่อการเรียนการสอนให้น่าสนใจและการจัดบริการอินเทอร์เน็ตที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับเด็กในโรงเรียน วันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงเรียนรัตนศึกษา อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

  อ่านต่อ
 • ธนาคารเอชเอสบีซี ชนะรางวัลพัฒนาประเทศไทย จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย จากการดำเนินโครงการ Digital Tech Capability Building for Vulnerable Youths เสริมสร้างขีดความสามารถของครูและนักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนฯ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง HSBC มูลนิธิไอทีตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ สวทช สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย

  อ่านต่อ
 • วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ประกาศผลการแข่งขันออนไลน์ การสร้างสื่อภายใต้แนวคิด COVID-19 กับชีวิตที่เปลี่ยนไป เราทำอะไรได้บ้าง ภายใต้โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กแลเยาวชน โดย มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย สนับสนุนโดย ธนาคารเอชเอสบีซี

  อ่านต่อ
 • วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ และ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตฯ เสริมสร้างขีดความสามารถ เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กแลเยาวชน สนับสนุนโดย HSBC อบรมออนไลน์ เรื่อง การใช้ประโยชน์จากสื่อและดิจิทัล

  อ่านต่อ
 • วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 มูลนิธิอินเทอร์เน็ตฯ จัดอบรมออนไลน์ เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำสภาเด็กและเยาวชนสู่การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 เรื่อง การสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์และการบริหารจัดการกับวิกฤตบนโลกออนไลน์ สนับสนุนโดย กรมกิจการเด็กและเยาวชน

  อ่านต่อ
 • วันที่ 30 ตุลาคม 2564 มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ภายใต้การสนับสนุนโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ได้จัดการนำเสนอผลงานออนไลน์ ของทีมแกนนำ "วิทยากรตัวคูณ รู้เท่าทัน สร้างสรรค์สื่อดิจิทัล" ที่ได้ผ่านการอบรมและได้กิจกรรมอบรมขยายผลความรู้ไปสู่ผู้สูงอายุกลุ่มอื่น ๆ

  อ่านต่อ
 • วันที่ 26 ตุลาคม 2564 มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ และ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตฯ เสริมสร้างขีดความสามารถ เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กแลเยาวชน สนับสนุนโดย HSBC อบรมออนไลน์ เรื่อง จิตอาสาจิตสาธารณะ

  อ่านต่อ

ดูทั้งหมด


HOME