ข่าวกิจกรรม

 • มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) Terre des Hommes Netherlands จัดโครงการติดตามผลการอบรมและออกแบบกิจกรรมเพื่อปกป้องเด็กและเยาวชนจากภัยทางเพศออนไลน์ โดยมีองค์กรเครือข่ายพัฒนาสังคม เข้าร่วมจำนวน 17 คน ณ ห้อง Rhythm โรงแรม ฮิป กรุงเทพฯ วันที่ 19-20 ธันวาคม 2566

  อ่านต่อ
 • มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมงาน Integrity Forum: “Strengthening Collaboration Against Scams for a Safer Digital Future จัดโดย Meta วันที่ 13 ธันวาคม 2566 ณ Waldorf Astoria Bangkok

  อ่านต่อ
 • อบรมเชิงปฏิบัติการ รู้ Kid รู้ทันสื่อ ในโครงการ MeLit Project มีฤทธิ์โปรเจ็คณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ จ.มหาสารคาม วันที่ 14-15 ธันวาคม 2566

  อ่านต่อ
 • โครงการหยุด Bully โรงเรียนเทศบาล 11 หนองหิน ให้กับ นักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่ 1-6 เพื่อเสริมสร้างพลังเด็กและเยาวชน เพื่อหยุดความรุนแรงในสังคม วันที่ 8 ธันวาคม 2566

  อ่านต่อ
 • เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงเรียนสันกลางวิทยา จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ เราคือใคร ตัวตนเราเป็นอย่างไรในโลกดิจิทัล โครงการขยายผลให้กับเด็กและเยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

  อ่านต่อ
 • มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมออกบูธในงาน Child Safe & Friendly Environment : ยุติความรุนแรงต่อเด็ก-ด้านสิ่งแวดล้อมความปลอดภัย และการเปิดตัวเพื่อเฉลิมฉลองอนุสัญญา ว่าด้วยสิทธิเด็ก ความเห็นทั่วไปข้อ 26 ว่า ด้วยสิทธิเด็กและสิ่งแวดล้อมโดยเน้นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในระดับประเทศ วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ณ Helix Garden ชั้น 5 ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์

  อ่านต่อ
 • สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี จัดอบรมพัฒนาแกนนำเด็กและเยาวชนเท่าทันภัยทางเพศออนไลน์ในยุคดิจิทัล ภายใต้หลักสูตรป้องกันการล่วงละเมิด ทางเพศในเด็กนักเรียน(พอกันทึกรูมมิ่ง) วันที่ 8 ตุลาคม 2566 ณ ศูนย์เรียนรู้ ไฟ-ฟ้า นนทบุรี

  อ่านต่อ
 • เปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครู แกนนำเยาวชน และอาสาสมัคร สู้ภัยออนไลน์ จัดโดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย และการเดินรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัว วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมโคราชโฮเต็ล จ.นครราชสีมา

  อ่านต่อ
 • การอบรมพัฒนาศักยภาพครูและแกนนำเยาวชน สู้ภัยออนไลน์ ให้กับแกนนำอาสามัคร จำนวนวน50 คน และนักเรียน จำนวน 55 คน หัวข้อ ภัยรูปแบบใหม่ในยุคดิจิทัล วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมโคราชโฮเด็ล ห้องทวีทรัพย์ จ.นครราชสีมา

  อ่านต่อ
 • อบรมเยาวชนไทยใช้สื่อสร้างสรรค์ป้องกันตนเองจากภัยออนไลน์ หัวข้อ การรู้เท่าทันสื่อการสร้างความปลอดภัยจากโลกออนไลน์ในยุคดิจิทัล วันที่ 10 ตุลาคม 2566 โรงเรียนคำบงเจริญสุข จ.อุดรธานี สนับสนุนโดยมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) กิจกรรมในการขับเคลื่อนเมืองรู้เท่าทันสื่อ

  อ่านต่อ
 • สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์ จัดโครงการ Cyberbullying รู้ Young ว่าไม่ดี วันที่ 8 ตุลาคม 2566 สนับสนุนโดยมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

  อ่านต่อ
 • อบรมการทำ Video Content ในโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถอบรมพัฒนาครูและนักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โดย มูลนิธิเทคโนโลยีตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน โดยมี ธนาคาร HSBC ให้ทุนสนับสนุน วันศุกร์ 17 พฤศจิกายน 2566 ณ จ.เชียงใหม่

  อ่านต่อ
 • มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมกับ มูลนิธิเทคโนโลยีตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จัดอบรม ให้กับเยาวชนกลุ่มเปราะบาง จ.เชียงใหม่ วันศุกร์ 17 พฤศจิกายน 2566

  อ่านต่อ
 • มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูและแกนนำเยาวชน สู้ภัยออนไลน์ ณ รร.ศิวา จ. พัทลุง วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566

  อ่านต่อ
 • มูลนิธิอินเทอร์เน็ตฯ ได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด ก้องสกุล จันทราช เป็นประธานการประชุมร่วมกับส่วนราชการหลักในจังหวัดพัทลุง เพื่อวางแผนงานป้องกันเฝ้าระวังภัยออนไลน์ต่อเด็กและเยาวชน วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

  อ่านต่อ
 • มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย จัดอบรมพัฒนา อสม. อพม. ป้องกันเฝ้าระวังภัยออนไลน์และอบรมพัฒนาเยาวชนสร้างสื่อ ณ จามจุรี รีสอร์ท จ.ลำพูน วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566

  อ่านต่อ
 • มูลนิธิอินเทอร์เน็ต ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนราชบุรีสู่เมืองรู้เท่าทันสื่อ จัดอบรมพัฒนาตำรวจราชบุรี เกี่ยวกับคดีออนไน์ ในกิจกรรม “โต้กลับ รับมือ คดีอาชญากรรมออนไลน์” สำหรับบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎจอมบึง

  อ่านต่อ
 • มูลนิธิอินเทอร์เน็ต ร่วมกับ เทใจดอทคอม มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่และแผ่นรองซับ จำนวน 237 ห่อ ประมาณ 4 พันกว่าชิ้น ให้กับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง วันที่ 4 พฤศจิกายน 2566

  อ่านต่อ
 • มูลนิธิอินเทอร์เน็ต ร่วมกับ เทใจดอทคอม ทำแคมเปญระดม เงินบริจาคเพื่อจัดซื้อและมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่และแผ่นรองซับ จำนวน 278 ห่อ 5 พันกว่าชิ้น ให้กับผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง 9 ชุมชน ในเขตร่มเกล้าและลาดกระบัง วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566

  อ่านต่อ
 • มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) Terre des Hommes Netherlands จัดการการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาทักษะผู้บังคับใช้กฎหมายในคดีละเมิดทางเพศเด็กออนไลน์ วันที่ 30 - 31 ตุลาคม 2566 ณ โรงแรมวีวิช จ. ขอนแก่น

  อ่านต่อ
 • โครงการอบรมพัฒนาเยาวชนสื่อสารสร้างสรรค์ พัฒนาแกนนำนุมชน ให้กับ ผู้ปกครองนักเรียน แกนนำชุมชน วันที่ 29 ตุลาคม 2566 ณ ศูนย์ประชุมแก่งเลิงจาน อ.เมือง จ. มหาสารคาม โดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมกับ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

  อ่านต่อ
 • โครงการอบรมพัฒนาอาสาสมัครป้องกันเฝ้าระวังภัยออนไลน์และสื่อโทรทัศน์วิทยุ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี วันที่ 28 ตุลาคม 2566 โดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

  อ่านต่อ
 • โครงการอบรมพัฒนาเยาวชนสื่อสารสร้างสรรค์ พัฒนาแกนนำนุมชน ให้กับ แกนนำเด็กและเยาวชนในระดับมัธยมศึกษา และ ระดับอุดมศึกษา วันที่ 28 ตุลาคม 2566 ณ ศูนย์ประชุมแก่งเลิงจาน อ.เมือง จ. มหาสารคาม โดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมกับ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

  อ่านต่อ
 • มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) Terre des Hommes Netherlands จัดการประชุมติดตามผลและการอบรมพัฒนาทักษะแกนนำเด็กและเยาวชนในการป้องกันภัยทางเพศออนไลน์ วันที่ 24 - 25 ตุลาคม 2566 ณ ห้องอรุณอัมรินทร์ 2 โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพฯ

  อ่านต่อ
 • มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) Terre des Hommes Netherlands จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "รู้เท่าทันสื่อดิจิทัลเพื่อปกป้องเด็กและเยาวชนจากภัยทางเพศออนไลน์" โดยมีองค์กรเครือข่ายพัฒนาสังคม เข้าร่วมจำนวน 29 คน ณ ห้องบงกชรัตน์ โรงแรม เดอะ รอยัล ริเวอร์ กรุงเทพฯ วันที่ 16 - 17 ตุลาคม 2566

  อ่านต่อ
 • ดร.ศรีดา ตันทะอธิพานิช กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ได้ร่วมเป็นวิทยากร อบรม มีฤทธิ์ โปรเจ็ค Melit-Media Literacy (include information and digital literacy) โดย กสทช.

  อ่านต่อ
 • โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียด จ.เชียงราย จัดโครงการส่งเสริมทักษะความรู้ดิจิทัลออนไลน์อย่างปลอดภัย ให้กับนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 90 คน

  อ่านต่อ
 • ระหว่างวันที่ 8 - 22 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก ได้จัดโครงการเยาวชนสร้างสรรค์รู้เท่าทันภัยออนไลน์ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 280 คน

  อ่านต่อ
 • โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร จ. ตาก ได้จัด โครงการเยาวชนสร้างสรรค์รู้เท่าทันภัยออนไลน์ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา

  อ่านต่อ
 • โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ จ.เชียงใหม่ ได้จัดโครงการ เด็กคำเที่ยงรู้เท่าทันสื่อ ห่างไกลภัยออนไลน์ โดยมีนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 150 คน วันที่ 29 กันยายน 2566

  อ่านต่อ
 • วันที่ 14 กันยายน 2566 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม จ.ตาก ได้จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการรู้เท่าทันสื่อ การใช้สื่ออย่างปลอดภัย และภัยออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ ให้กับนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1- 3 จำนวน 50 คน

  อ่านต่อ
 • มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย อบรมให้ความรู้และworkshop หลักสูตร พอกันทีกรูมมิ่ง อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาแกนนำเด็กและเยาวชนรู้ทันภัยทางเพศออนไลน์ 9 จังหวัด 19 คน วันที่ 23 -24 กันยายน 2566 ณ โรงแรมรอยัล ซิตี้ กรุงเทพฯ

  อ่านต่อ
 • ดร.ศรีดา ตันทะอธิพานิช กรรมการผู้จัดการ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมเป็นวิทยากรพิเศษ ในงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง ”รู้ทันภัยไซเบอร์ กับโลกดิจิทัลและรูปแบบการโจมตีที่เปลี่ยนไป“ เพื่อบริการวิชาการกับบุคคลภายนอก วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2566 ณ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

  อ่านต่อ
 • ปฐมนิเทศออนไลน์ กับโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กเยาวชน ปีที่ 2 เพื่อการศึกษาด้านเทคโนโลยีและ Soft Skills วันที่ 22 กันยายน 2566

  อ่านต่อ
 • โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย จังหวัดตาก จัดอบรมให้ความรู้กิจกรรมภูมิคุ้มกันรู้เท่าทันโลกดิจิทัล(Digital Citizenship) ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 จำนวน 130 คน วันที่ 13 กันยายน 2566

  อ่านต่อ
 • มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนมหานครหาดใหญ่ สู่เมืองรู้เท่าทันสื่อ สร้างความปลอดภัยให้กับเด็กและเยาวชนบนโลกออนไลน์ วันที่ 16 กันยายน 2566 ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล จ.สงขลา

  อ่านต่อ
 • อบรมเชิงปฎิบัติการ สูงวัยสร้างสรรค์ รู้เท่าทันภัยออนไลน์ ภาคใต้ วันที่ 16 กันยายน 2566 ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล จ.สงขลา จัดโดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ภายใต้การสนับสนุนโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

  อ่านต่อ
 • โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า จ. เชียงราย จัดกิจกรรมให้ความรู้เพื่อการขับเคลื่อนเมืองรู้เท่าทันสื่อ แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและปลาย รวม 80 คน วันที่ 4 และวันที่ 6 กันยายน 2566

  อ่านต่อ
 • อบรมเชิงปฎิบัติการ สูงวัยสร้างสรรค์ รู้เท่าทันภัยออนไลน์ ภาคกลาง กรุงเทพฯ รุ่นที่ 8 วันที่ 9 กันยายน 2566 ณ โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง กรุงเทพฯ จัดโดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ภายใต้การสนับสนุนโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

  อ่านต่อ
 • ผนึกกำลังเพื่อการศึกษาด้านเทคโนโลยีและ Soft Skills ของเด็กและเยาวชนที่เปราะบางทั่วประเทศ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

  อ่านต่อ
 • วันที่ 2-3 กันยายน 2566 มูลนิธิอินเตอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมเป็นวิทยากรอบรมในโครงการ​อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะเด็กและเยาวชนป้องกันภัย​Grooming ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21​ จัดโดย สภาเด็กและเยาวชน และบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี​

  อ่านต่อ
 • มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมมือกับ ทรูดีแทค มูลนิธิศานติวัฒนธรรม และกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันภัยออนไลน์ให้กับเด็กและเยาวชน วันที่ 29 สิงหาคม 2566 ณ โรงเรียนวัดสร้อยทอง กรุงเทพฯ

  อ่านต่อ
 • การอบรมออนไลน์ แกนนำเด็กและเยาวชนสู้ภัยออนไลน์ โดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย วันที่ 26-27 สิงหาคม 2566

  อ่านต่อ
 • มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมเป็นวิทยากร ในกิจกรรมการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชน ในการใช้สื่อออนไลน์ จัดโดย บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ วันที่ 22 สิงหาคม 2566

  อ่านต่อ
 • อบรมเชิงปฎิบัติการ สูงวัยสร้างสรรค์ รู้เท่าทันภัยออนไลน์ ภาคเหนือ รุ่นที่ 5 และ 6 วันที่ 19-20 สิงหาคม 2566 ณ ห้องบุษราคัม โรงแรม ไดมอนด์ ปาร์ค อินน์ เชียงราย รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย จัดโดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ภายใต้การสนับสนุนโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

  อ่านต่อ
 • มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ได้รับเชิญร่วมในโครงการมหกรรมเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม รู้เท่าทันภัยออนไลน์ ประจำปี 2566 จัดโดยกิจกรรมจากสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคามและบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม วันที่ 7 สิงหาคม 2566

  อ่านต่อ
 • มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมเป็นวิทยากรอบรมและจัดฐานกิจกรรม ในโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัล จัดโดย เทศบาลบางศรีเมือง ณ ห้องประชุม อาคารอเนกประสงค์ อ.บางศรีเมือง จ.นนทบุรี วันที่ 5 สิงหาคม 2566

  อ่านต่อ
 • เนื่องในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 20 มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ทำดีสุขใจกับไทยกิฟวิ่งและ เทใจดอทคอม เชิญชวนทุกท่าน ร่วมทำบุญ โครงการบุญ สมทบทุน เพื่อจัดซื้อ แพมเพิส แผ่นรองซับ จำนวน 400 ชุด เพื่อส่งมอบให้กับผู้สูงอายุ

  อ่านต่อ
 • มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย โดยการสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) ร่วมกับ มูลนิธิศานติวัฒนธรรม สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ จัดฝึกอบรมหลักสูตรพอกันทีกรูมมิ่ง วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2566

  อ่านต่อ
 • มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ และ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตฯ เสริมสร้างขีดความสามารถ โรงเรียนตชด สนับสนุนโดย HSBC อบรมออนไลน์เรื่อง ESG วันที่ 12 กรกฎาคม 2566

  อ่านต่อ
 • มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ และ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตฯ เสริมสร้างขีดความสามารถ โรงเรียนตชด สนับสนุนโดย HSBC อบรมออนไลน์เรื่องการจัดการขยะ วันที่ 6 กรกฎาคม 2566

  อ่านต่อ
 • ประชุมออนไลน์ชี้แจงกิจกรรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านดิจิทัลและความตระหนักด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับเยาวชนกลุ่มเปราะบางในประเทศไทย (กลุ่มโรงเรียน ตชด.) วันที่ 28 มิถุนายน 2566

  อ่านต่อ
 • มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย เป็นวิทยากรการบรรยาย การปกป้องและคุ้มครองเด็กจากภัยทางเพศออนไลน์ ณ หอประชุมโรงเรียนม้ธยมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วันที่ 25 มิถุนายน 2566

  อ่านต่อ
 • มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยร่วมเป็นวิทยากร เรื่อง การป้องกันภัยคุกคามทางเพศในโลกออนไลน์ ณ โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วันที่ 18 มิถุนายน 2566

  อ่านต่อ
 • อบรมแกนนำเยาวชน 10 จังหวัด ในหลักสูตร พอกันทีกรูมมิ่ง วันที่ 19-20 มิถุนายน 2566 ณ วาสนาดีแคมป์รีสอร์ท จ.ราชบุรี

  อ่านต่อ
 • อบรมเชิงปฏิบัติการ สูงวัยสร้างสรรค์ รู้เท่าทันภัยออนไลน์ โดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย สนับสนุนโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล วันที่ 10 มิถุนายน 2566 โรงแรมนาดี จังหวัดขอนแก่น

  อ่านต่อ
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพให้กับครูในสถานศึกษาเพื่อปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ จ.กาฬสินธุ์ วันที่ 8 มิถุนายน 2566 จัดโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมกับ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย

  อ่านต่อ
 • มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมเป็นวิทยากร การอบรม โครงการเสริมสร้างแกนนำเด็กและ เยาวชน รู้เท่าทันภัยคุกคามทางเพศการถูกลวนลามจากโลกออนไลน์ (Sextortion) จัดโดยบ้านพักเด็กและครอบครัว จ.ราชบุรี วันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2566

  อ่านต่อ
 • เปิดวิสัยทัศน์พรรคการเมืองไทยกับนโยบายคุ้มครองเด็กบนโลกออนไลน์ วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00-17.00 น. ที่โรงแรมพาลาซโซ่ ถ.รัชดา

  อ่านต่อ
 • มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสําหรับ “การคุ้มครองเด็ก” จัดโดย มูลนิธิฮันส์ ซีเดล จัดการกับ Mr. Bernhard Egger ผู้บังคับการตํารวจอาชญากรรมบาวาเรียน วันที่ 26-27 เมษายน 2566

  อ่านต่อ
 • ขอเชิญชวนร่วมงานเสวนา เปิดวิสัยทัศน์พรรคการเมืองไทยกับนโยบายคุ้มครองเด็กบนโลกออนไลน์ วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00-17.00 น. ที่โรงแรมพาลาซโซ่ กรุงเทพฯ

  อ่านต่อ
 • มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนอุดรธานีสู่เมืองรู้เท่าทันสื่อ สร้างความปลอดภัยให้กับเด็กและเยาวชนบนโลกออนไลน์ วันที่ 19 เมษายน 2566 ณ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

  อ่านต่อ
 • มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย จัดกิจกรรมการเรียนรู้เด็กและเยาวชนสู้ภัยออนไลน์ ให้กับเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการและแกนนำเด็กเยาวชน 50 คน ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด วันที่ 19 เมษายน 2566

  อ่านต่อ
 • Girls in Tech Detecthon Detecthon 2 กับภารกิจเพื่อนหนูใครอย่าแตะ สนับสนุนโดย Hanns Seidel Foundation Thailand และ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ณ โรงแรม TK Palace แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร วันที่ 8-9 เมษายน 2566

  อ่านต่อ
 • มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย จัดอบรมแกนนำพ่อแม่ผู้ปกครองใน จ. ปัตตานี วันที่ 30 มีนาคม 2566 เพื่อการดูแลบุตรหลานการใช้งานสื่อออนไลน์

  อ่านต่อ
 • มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย จัดอบรมแกนนำพ่อแม่ผู้ปกครองใน จ.ยะลา เพื่อการปกป้องเด็กจากภัยออนไลน์ ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการสามจังหวัดชายแดนใต้ จ.ยะลา วันที่ 30 มีนาคม 2566

  อ่านต่อ
 • ทีมงานมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒไทยและคณะทำงานขับเคลื่อนเมืองรู้เท่าทันสื่อ สามจังหวัดชายแดนใต้ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2566

  อ่านต่อ
 • รับสมัครน้องผู้หญิงอายุ (15-18 ปี) ทั่วประเทศ จำนวน 50 คน กับภารกิจใหม่ของสายลับหญิง #2 Detecthon กับภารกิจ “เพื่อนหนูใครอย่าแตะ” สนับสนุนงานอบรมโดย Hanns Seidel Foundation Thailand ร่วมด้วย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย และ ตำรวจไซเบอร์

  อ่านต่อ
 • ทีมงานมูลนิธิอินเทอร์เน็ตฯ มีโอกาสร่วมงานเปิดตัวกิจกรรมของ Facebook ประเทศไทยในฐานะพาร์ทเนอร์หลักจากโครงการ We Think Digital

  อ่านต่อ
 • ครม. มีมติอนุมัติให้ วันอังคารสัปดาห์ที่ 2 ในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันอินเทอร์เน็ตปลอดภัยแห่งชาติ (Thailand Safer Internet Day)

  อ่านต่อ
 • ประกาศเจตนารมณ์ "ขับเคลื่อนจังหวัดขอนแก่น สู่เมืองรู้เท่าทันสื่อ" จังหวัดขอนแก่น ณ ศาลากลางจังหวัด วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566

  อ่านต่อ
 • วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 งานประกาศเจตนารมณ์ ขับเคลื่อนสู่เมืองรู้เท่าทันสื่อ จังหวัดนครราชสีมา

  อ่านต่อ
 • ประกาศเจตนารมณ์ จัดงานวันส่งเสริมอินเทอร์เน็ตปลอดภัยแห่งชาติ ก้าวสู่ระดับสากล ณ อาคารรัฐสภา คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมฯ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

  อ่านต่อ
 • นายกฯ ร่วมกิจกรรมวันส่งเสริมอินเทอร์เน็ตปลอดภัยแห่งชาติ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

  อ่านต่อ
 • มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมจัดกิจกรรมสัปดาห์วันเด็กแห่งชาติ 2566 ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วันที่ 10 มกราคม 2566

  อ่านต่อ
 • มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ได้รับเชิญเป็นวิทยากร เพื่ออบรมครูรู้เท่าทันภัยออนไลน์ ความเข้มแข็งที่สร้างได้จากครูสู่นักเรียน รุ่นที่ 2 วันที่ 21 ธันวาคม 2565 จ.ลำพูน

  อ่านต่อ
 • มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ได้รับเชิญเป็นวิทยากร เพื่ออบรมครูรู้เท่าทันภัยออนไลน์ ความเข้มแข็งที่สร้างได้จากครูสู่นักเรียน รุ่นที่ 1 วันที่ 20 ธันวาคม 2565 จ.ลำพูน

  อ่านต่อ
 • มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมประกาศขับเคลื่อนสู่เมืองรู้เท่าทันสื่อ จ. ลำพูน วันที่ 20 ธันวาคม 2565

  อ่านต่อ
 • มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ในการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเยาวชนรุ่นใหม่ เสริมสร้างครอบครัวคุณธรรม ระดับภาค รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมริเวอร์ตัน อัมพวา จ.สมุทรสงคราม วันที่ 14 ธันวาคม 2565

  อ่านต่อ
 • หนาวนี้ ทำดีสุขใจกับไทยกิฟวิ่ง ชวนพี่ๆใจดีส่งต่อความสุข แบ่งปันความอุ่นให้น้องๆ กับแคมเปญ “พี่กอดความสุข น้องกอดความอุ่น”เพื่อส่งมอบเป็นของขวัญวันเด็ก 500 ผืน ให้กับน้องๆ 5 โรงเรียน

  อ่านต่อ
 • มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมกับเครือข่ายฮอตไลน์สากลอินโฮป (INHOPE - International Association of Internet Hotlines) กรมกิจการเด็กและเยาวชน เครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดเวทีสัมมนา ภาพลามกอนาจารและการแสวงหาประโยชน์ทางเพศเด็กออนไลน์...ทางออกประเทศไทย วันที่ 22 พ.ย. 2565 โรงแรมพาลาซโซ่

  อ่านต่อ
 • การอบรมพัฒนาเยาวชนแกนนำ เพื่อการออนไลน์อย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดย Hanns Seidel Foundation ร่วมกับ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และกรมกิจการเด็กและเยาวชน วันที่ 6-8 พ.ย. 2565 ณ ฮอลิเดย์การ์เด้น จ.เชียงใหม่

  อ่านต่อ
 • การอบรมพัฒนาเยาวชนแกนนำ เพื่อการออนไลน์อย่างปลอดภัยในยุคดิจิทัล โดย Hanns Seidel Foundation ร่วมกับ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย และกรมกิจการเด็กและเยาวชน วันที่ 25-27 ต.ค. 2565 ณ โรงแรมพาลาซโซ่ กทม.

  อ่านต่อ
 • กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ร่วมกับมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดเวทีเสวนาพอกันทีกรูมมิ่ง : Child Grooming ล่อลวงเด็กออนไลน์ ภัยร้ายที่ต้องจบ ณ โรงแรมเดอะ พาลาสโซ่ วันที่ 11 ตุลาคม 2565

  อ่านต่อ
 • อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ "เก๋าเข้าใจ ภัย(ออนไลน์)เป็นศูนย์" วันที่ 6-8 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรงสยามออเรียนทัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จัดโดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ภายใต้การสนับสนุนโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

  อ่านต่อ
 • อย่ารอให้คนที่คุณรู้จักหรือลูกหลานของคุณต้องตกเป็นเหยื่อของการล่อลวงเด็กเพื่อวัตถุประสงค์ทางเพศ (grooming) ร่วมลงชื่อสนับสนุนให้การล่อลวงเด็กเป็นความผิดตามกฎหมายไทย

  อ่านต่อ
 • ประกาศรายชื่อสุ่มจับรางวัล จากการตอบแบบสำรวจสถานการณ์ภัยออนไลน์ในเด็ก ปี 2565 รางวัลรวมมูลค่ากว่า 50,000 บาท เช่น สมาร์ทโฟน 10 รางวัล ถุงผ้า 20 รางวัล หมวกTHL 10 รางวัล หนังสือ AR ทะลุมิติ 10 รางวัล

  อ่านต่อ
 • วันที่ 29 กันยายน 2565 มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย อบรมพัฒนาครู เพื่อปกป้องคุ้มครองเด็กจากภัยออนไลน์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี

  อ่านต่อ
 • มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย จัด อบรมวัยเก๋าเท่าทันสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี วันที่ 28 กันยายน 2565

  อ่านต่อ
 • มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยร่วมผลักดันให้ จ.นครราชสีมา เป็นจังหวัด 1 ใน 10 จังหวัดนำร่องเมืองรู้เท่าทันสื่อ วันที่ 14 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

  อ่านต่อ
 • มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย จัดอบรมพัฒนาครูเรื่อง การคุ้มครองเด็กจากภัยออนไลน์ จำนวน 150 คน ณ ห้องประชุมสิกขาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  อ่านต่อ
 • มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยร่วมประชุมสนองรับนโยบาย ผลักดันเมืองมหาสารคามสู่เมืองรู้เท่าทันสื่อ ในวันที่ 12 กันยายน 2565 ณ หัองสิกขาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

  อ่านต่อ
 • อบรมออนไลน์รู้เท่าทันภัยออนไลน์และสร้างสื่อเบื้องต้น เก๋าเข้าใจ ภัย (ออนไลน์) เป็นศูนย์ รุ่นที่ 10 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) วันที่ 11 กันยายน 2565 (9 ชั่วโมง / 1 วัน) จัดโดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ภายใต้การสนับสนุนโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

  อ่านต่อ
 • มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมจัดอบรมออนไลน์ เรื่อง cyberbullying กับเครือข่าย OSCC Consulting วันที่ 10 กันยายน 2565

  อ่านต่อ
 • students workshop พอกันที่ Grooming วันที่ 9 กันยายน 2565 ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท จ.เชียงใหม่

  อ่านต่อ
 • มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมจัดกิจกรรม พอกันที Grooming รู้เท่าทันภัยล่อล่วงละเมิดทางเพศเด็ก วันที่ 7 กันยายน 2565 ณ โรงเรียนวชิรวิทย์ จ.เชียงใหม่

  อ่านต่อ
 • มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมจัดอบรมเยาวชนแกนนำเยาวชน ROAR เพื่อการใช้สื่อออนไลน์อย่างปลอดภัยวันที่ 3-4 กันยายน 2565 ณ วัฒนา วิลเลจ รีสอร์ท จ. ตาก

  อ่านต่อ
 • มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมจัดอบรมการใช้สื่อออนไลน์อย่างปลอดภัยสำหรับเจ้าหน้าที่ (Train the Trainer) ณ โรงแรม Monte Maesot Hotel อ.แม่สอด จ.ตาก วันที่ 30 สิงหาคม - 1 กันยายน 2565

  อ่านต่อ
 • อบรมออนไลน์โครงการ เก๋าเข้าใจ ภัย (ออนไลน์) เป็นศูนย์ รุ่นที่ 7 (ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) วันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 2565 (วันครึ่ง) จัดโดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ภายใต้การสนับสนุนโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

  อ่านต่อ
 • ประชาสัมพันธ์คอร์ส เอาตัวรอดเมื่อถูกกลั่นแกล้ง ระรานทางไซเบอร์ (Cyber Bullying) วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 16.30 - 18.30 น. ทางจุฬาออนไลน์ ร่วมกับ สสส CU VIP และ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย

  อ่านต่อ
 • วันที่ 9-10 กรกฎาคม 2565 ประชุมผู้ปกครองและครูแกนนำ เพื่อการปกป้องเด็กและเยาวชนจากภัยออนไลน์ ณ โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เด้น จังหวัดเชียงใหม่

  อ่านต่อ
 • ประชาสัมพันธ์คอร์ส ทำอย่างไรเมื่อซื้อของออนไลน์ไม่ตรงปก วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 16.30 - 18.30 น. ทางจุฬาออนไลน์ ร่วมกับ สสส CU VIP และ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย

  อ่านต่อ
 • โครงการเก๋าเข้าใจภัยออนไลน์เป็นศูนย์ รุ่นที่ 5 และ รุ่นที่ 6 รอบภาคเหนือ วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมแสนโฮเทล จ.เชียงราย

  อ่านต่อ
 • Show & Share : วันปล่อยของ น้องขอโชว์ และประกาศรางวัลประกวดสื่อ สำหรับเด็กและเยาวชนศูนย์ฝึกและอบรมฯ วันที่ 2 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมเดอะพาลาซโซ

  อ่านต่อ
 • ประชาสัมพันธ์คอร์ส เรียนรู้รับมือภัยคุกคามทางเพศออนไลน์ วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 16.30 - 18.30 น. ทางจุฬาออนไลน์ ร่วมกับ สสส CU VIP และ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย

  อ่านต่อ
 • มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมกับ สสส. และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดหลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ระยะสั้น เรียนรู้วิธีป้องกันตนเองจากไซเบอร์บูลลี่และวิธีดูแลช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น รับมือภัยคุกคามทางเพศ รู้เท่าทันกลโกงออนไลน์พร้อมวิธีรับมือ

  อ่านต่อ
 • อบรมออนไลน์โครงการ เก๋าเข้าใจ ภัย (ออนไลน์) เป็นศูนย์ รุ่นที่ 3 (กรุงเทพฯ และปริมณฑล) วันที่ 11 - 12 มิถุนายน 2565 (วันครึ่ง) จัดโดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ภายใต้การสนับสนุนโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

  อ่านต่อ
 • อบรมพัฒนาศักยภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และการอาชีพ ณ โรงแรมเอเชียชะอำ จ.เพชรบุรี วันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2565 โดย มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ และ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตฯ สนับสนุนโดย HSBC

  อ่านต่อ
 • อบรมออนไลน์โครงการ เก๋าเข้าใจ ภัย (ออนไลน์) เป็นศูนย์ รุ่นที่ 2 (กรุงเทพฯ และปริมณฑล) วันที่ 28 - 29 พฤษภาคม 2565 (วันครึ่ง) จัดโดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ภายใต้การสนับสนุนโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

  อ่านต่อ
 • มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย การใช้สื่อออนไลน์อย่างฉลาดรู้เท่าทัน กิจกรรม เชียงของ เรียนรู้ สู้ภัยออนไลน์ วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรม ฟอร์จูน ริเวอร์วิว จ.เชียงราย

  อ่านต่อ
 • มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมประชุมวางแผนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนราชบุรีสู่เมืองรู้เท่าทันสื่อสำหรับเด็กและเยาวชน วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 จ. ราชบุรี

  อ่านต่อ
 • อบรมออนไลน์โครงการ เก๋าเข้าใจ ภัย (ออนไลน์) เป็นศูนย์ รุ่นที่ 1 (กรุงเทพฯ และปริมณฑล) วันที่ 14 - 15 พฤษภาคม 2565 (วันครึ่ง)

  อ่านต่อ
 • การอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บังคับใช้กฎหมายในกรณีละเมิดทางเพศทางเด็กออนไลน์ วันที่ 28-29 เมษายน 2565 ณ โรงแรมเดอะพาลาซโซ จัดโดย มูลนิธิอินเทอร์ร่วมพัฒนาไทย

  อ่านต่อ
 • โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ก่อนเริ่มใช้งานเว็บไซต์ อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

  อ่านต่อ
 • การอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน วันที่ 1-3 เมษายน 2565 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เดน จ. เชียงใหม่ โดย มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ และ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตฯ สนับสนุนโดย HSBC

  อ่านต่อ
 • มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย และ มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ร่วมจัดการอบรมออนไลน์ เพื่อพัฒนา โรงเรียนคุ้มครองเด็ก : สู้ภัยออนไลน์ วันที่ 19 มีนาคม 2565

  อ่านต่อ
 • วันที่ 12 มกราคม 2565 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ร่วมกับ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตฯ จัดกิจกรรม อบรมออนไลน์ เรื่อง รู้เท่าทันภัยออนไลน์

  อ่านต่อ
 • วันที่ 4 มกราคม 2565 มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ และ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตฯ เสริมสร้างขีดความสามารถ เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กแลเยาวชน สนับสนุนโดย HSBC อบรมออนไลน์ เรื่อง YOUTUBER

  อ่านต่อ
 • วันที่ 28 ธันวาคม 2564 มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ และ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตฯ เสริมสร้างขีดความสามารถ เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กแลเยาวชน สนับสนุนโดย HSBC อบรมออนไลน์ เรื่อง อินโฟกราฟิก

  อ่านต่อ
 • งานประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนความรู้และให้คำแนะนำในการพัฒนาคู่มือดำเนินคดีการแสวงหาประโยชน์ทางเพศเด็กออนไลน์ วันที่ 21-22 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรม The Palazzo Bangkok

  อ่านต่อ
 • วันที่ 7 ธันวาคม 2564 มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ และ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตฯ เสริมสร้างขีดความสามารถ เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กแลเยาวชน สนับสนุนโดย HSBC อบรมออนไลน์ เรื่อง การทำแผ่นป้ายโฆษณาขายของออนไลน์ 

  อ่านต่อ
 • เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.64 มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย จัดกิจกรรมอบรมให้กับน้อง ๆ เรื่อง เทคโนโลยีนวัตกรรมในการเรียนรู้ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งลึก อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

  อ่านต่อ
 • วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 มูลนิธิอินเทอร์เน็ตฯ ร่วมอบรมพัฒนาสายด่วนรับสายคดีอาชญากรรมไซเบอร์ 1441 ตำรวจคดีละเมิดทางเพศเด็กออนไลน์ TICAC และอัยการ ณ กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี บช.สอท.

  อ่านต่อ
 • วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ และ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตฯ เสริมสร้างขีดความสามารถ เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กแลเยาวชน สนับสนุนโดย HSBC อบรมออนไลน์ เรื่อง การตลาด 4P + 2P

  อ่านต่อ
 • อบรมพัฒนาศักยภาพครูเพื่อสามารถใช้เครื่องมือในยุคดิจิทัลสร้างสื่อการเรียนการสอนให้น่าสนใจและการจัดบริการอินเทอร์เน็ตที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับเด็กในโรงเรียน วันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงเรียนรัตนศึกษา อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

  อ่านต่อ
 • ธนาคารเอชเอสบีซี ชนะรางวัลพัฒนาประเทศไทย จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย จากการดำเนินโครงการ Digital Tech Capability Building for Vulnerable Youths เสริมสร้างขีดความสามารถของครูและนักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนฯ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง HSBC มูลนิธิไอทีตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ สวทช สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย

  อ่านต่อ
 • วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ประกาศผลการแข่งขันออนไลน์ การสร้างสื่อภายใต้แนวคิด COVID-19 กับชีวิตที่เปลี่ยนไป เราทำอะไรได้บ้าง ภายใต้โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กแลเยาวชน โดย มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย สนับสนุนโดย ธนาคารเอชเอสบีซี

  อ่านต่อ
 • วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ และ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตฯ เสริมสร้างขีดความสามารถ เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กแลเยาวชน สนับสนุนโดย HSBC อบรมออนไลน์ เรื่อง การใช้ประโยชน์จากสื่อและดิจิทัล

  อ่านต่อ
 • วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 มูลนิธิอินเทอร์เน็ตฯ จัดอบรมออนไลน์ เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำสภาเด็กและเยาวชนสู่การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 เรื่อง การสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์และการบริหารจัดการกับวิกฤตบนโลกออนไลน์ สนับสนุนโดย กรมกิจการเด็กและเยาวชน

  อ่านต่อ
 • วันที่ 30 ตุลาคม 2564 มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ภายใต้การสนับสนุนโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ได้จัดการนำเสนอผลงานออนไลน์ ของทีมแกนนำ "วิทยากรตัวคูณ รู้เท่าทัน สร้างสรรค์สื่อดิจิทัล" ที่ได้ผ่านการอบรมและได้กิจกรรมอบรมขยายผลความรู้ไปสู่ผู้สูงอายุกลุ่มอื่น ๆ

  อ่านต่อ
 • วันที่ 26 ตุลาคม 2564 มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ และ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตฯ เสริมสร้างขีดความสามารถ เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กแลเยาวชน สนับสนุนโดย HSBC อบรมออนไลน์ เรื่อง จิตอาสาจิตสาธารณะ

  อ่านต่อ
 • มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ และ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตฯ เสริมสร้างขีดความสามารถ เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กแลเยาวชน สนับสนุนโดย HSBC อบรมออนไลน์ เรื่อง การเงิน การออม และทำบัญชีรับ-จ่าย วันที่ 19 ตุลาคม 2564

  อ่านต่อ
 • วันที่ 18 ตุลาคม 2564 มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ และ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตฯ เสริมสร้างขีดความสามารถ โรงเรียนตชด สนับสนุนโดย HSBC อบรมออนไลน์ เรื่องการสื่อสารสร้างสรรค์

  อ่านต่อ
 • มูลนิธิอินเทอร์เน็ตฯ จัดอบรมออนไลน์เพื่อการสร้างสื่อเพื่อการเผยแพร่ความรู้และการประชาสัมพันธ์กิจกรรมสำหรับนักสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ และ และสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย วันที่ 16-17 ตุลาคม 2564

  อ่านต่อ
 • งานสัมมนาและเปิดตัวเว็บไซต์ธนาคารหนังสือเพื่อเด็กปฐมวัยออนไลน์ www.earlychildhoodbookbank.com นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการอ่านและการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างก้าวกระโดด วันที่ 5 ตุลาคม 2564

  อ่านต่อ
 • มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ และ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตฯ เสริมสร้างขีดความสามารถ โรงเรียนตชด สนับสนุนโดย HSBC อบรมออนไลน์เรื่องการเงินและการออม วันที่ 4 ตุลาคม 2564

  อ่านต่อ
 • อบรมออนไลน์ วิทยากรตัวคูณ รู้เท่าทัน สร้างสรรค์สื่อดิจิทัล ผู้สูงอายุในภาคใต้และภาคกลาง รุ่นที่ 10 วันที่ 2-3 กันยายน 2564

  อ่านต่อ
 • Thaihotline.org โดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ประชุมหารือความร่วมมือและการสนับสนุนงานราชการ ร่วมกับกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) หรือ CCIB - Cyber Crime Investigation Bureau วันที่ 21 กันยายน 2564

  อ่านต่อ
 • วันที่ 20 กันยายน 2564 มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ และ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตฯ เสริมสร้างขีดความสามารถ โรงเรียนตชด สนับสนุนโดย HSBC อบรมออนไลน์เรื่องจิตอาสาจิตสาธารณะ

  อ่านต่อ
 • อบรมออนไลน์ วิทยากรตัวคูณ รู้เท่าทัน สร้างสรรค์สื่อดิจิทัล ผู้สูงอายุ ในภาคเหนือและภาคใต้ รุ่นที่ 9 วันที่ 18-19 กันยายน 2564

  อ่านต่อ
 • ทีมอาจารย์จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้พัฒนา Chatbot ให้คำปรึกษาแนะนำผู้ปกครองที่มีปัญหาลูกติดเกม

  อ่านต่อ
 • ดีแทค เน็ตทำกิน จับมือ ดีป้า มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย และ ยังแฮปปี้ (YoungHappy) เปิดโครงการ เน็ตทำกิน ในภารกิจปั้นผู้ประกอบการวัยเก๋า 50+ เล็งยกระดับทักษะดิจิทัลให้ผู้สูงวัยอาศัยลำพังรุ่นแรก 250 คนให้พึ่งพาตนเองได้

  อ่านต่อ
 • พร้อมแล้ว พร้อมให้ซื้อแล้ว !!!!! สติ๊กเกอร์เพิ่มพลังบวก "เป็นกำลังใจให้นะ" "อย่ายอมแพ้" "การเปลี่ยนแปลงเริ่มที่เรา" อีกหนึ่ง Project ดีๆจากทาง Dtac มอบให้กับมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย

  อ่านต่อ
 • สวทช. ร่วมกับ กรมพินิจฯ และ HSBC จัดกิจกรรมการแข่งขันสร้างสื่อ ภายใต้แนวคิด COVID-19 กับชีวิตที่เปลี่ยนไป เราทำอะไรได้บ้าง ให้โอกาสให้เด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯ สร้างสรรค์สื่อประกวดออนไลน์ หมดเขต 30 กันยายน 2564 นี้

  อ่านต่อ
 • อบรมออนไลน์ วิทยากรตัวคูณ รู้เท่าทัน สร้างสรรค์สื่อดิจิทัล ผู้สูงอายุ ในภาคเหนือ รุ่นที่ 8 วันที่ 4-5 กันยายน 2564

  อ่านต่อ
 • อบรมออนไลน์ วิทยากรตัวคูณ รู้เท่าทัน สร้างสรรค์สื่อดิจิทัล ผู้สูงอายุ ในภาคใต้ รุ่นที่ 7 วันที่ 28-29 สิงหาคม 2564

  อ่านต่อ
 • อบรมออนไลน์เรียนรู้เท่าทันสื่อ สร้างสื่ออินโฟกราฟิกและวิดีโอด้วยมือถือ สำหรับ ผู้สูงอายุ ในภาคเหนือและภาคอีสาน รุ่นที่ 6 วันที่ 7-8 สิงหาคม 2564

  อ่านต่อ
 • อบรมให้ความรู้นักศึกษาฝึกงานและเจ้าหน้าที่กรมกิจการเด็กและเยาวชน วันที่ 2 สิงหาคม 2564

  อ่านต่อ
 • อบรมออนไลน์ เรื่อง การสร้างสื่อด้วยcanva ให้กับเครือข่ายเด็กและเยาวชน คนทำงานด้านเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ วันที่ 21 กรกฎาคม 2564

  อ่านต่อ
 • อบรมออนไลน์เรียนรู้เท่าทันสื่อ สร้างสื่ออินโฟกราฟิกและวิดีโอด้วยมือถือ สำหรับ ผู้สูงอายุ รุ่นที่ 5 วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2564

  อ่านต่อ
 • อบรมออนไลน์เรียนรู้เท่าทันสื่อ สร้างสื่ออินโฟกราฟิกและวิดีโอด้วยมือถือ สำหรับ ผู้สูงอายุ รุ่นที่ 4 วันที่ 10-11 กรกฎาคม 2564

  อ่านต่อ
 • อบรมออนไลน์เรียนรู้เท่าทันสื่อ สร้างสื่ออินโฟกราฟิกและวิดีโอด้วยมือถือ สำหรับ ผู้สูงอายุ รุ่นที่ 3 วันที่ 26-27 มิถุนายน 2564

  อ่านต่อ
 • พิธีปฐมนิเทศโครงการ ไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับชุมชนชายขอบ ประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบออนไลน์ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

  อ่านต่อ
 • ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร ไพรัช ธัชยพงษ์ ท่านประธานมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ของเรา ที่ได้รับพระราชทาน “รางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศ” ประจำปี พ.ศ. 2563

  อ่านต่อ
 • อบรมออนไลน์เรียนรู้เท่าทันสื่อ สร้างสื่ออินโฟกราฟิกและวิดีโอด้วยมือถือ สำหรับ ผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2 วันที่ 12-13 มิถุนายน 2564

  อ่านต่อ
 • อบรมออนไลน์เรียนรู้เท่าทันสื่อ สร้างสื่ออินโฟกราฟิกและวิดีโอด้วยมือถือ สำหรับ ผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1 วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2564

  อ่านต่อ
 • ThaiGiving (ไทยกิฟวิ่ง) ขอส่งกำลังใจให้แพทย์ พยาบาล ด้วยเครื่องดื่มเฉาก๊วยเย็นชื่นใจคลายร้อน ณ หน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

  อ่านต่อ
 • ThaiGiving (ไทยกิฟวิ่ง) ภายใต้มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยได้ส่งมอบชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 เครื่อง ให้กับศูนย์ฝึกฯ บ้านกาญฯ จ.นครปฐม

  อ่านต่อ
 • มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย จัดอบรมการสร้างสื่อการเรียนการสอนสำหรับครูยุคดิจิทัลให้กับคุณครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สนับสนุนโดย มูลนิธิไอทีตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา วันที่ 19-20 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมเซาท์เทิร์น วิว จ.ปัตตานี

  อ่านต่อ
 • จอยลดา อุ๊กบี มอบเงินบริจาคแก่ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย จำนวน 30,000 บาท จากนักเขียนและนักอ่านจอยลดา

  อ่านต่อ
 • อบรมสูงวัยรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล ด้วยหลักสูตร ออนไลน์ (E-Learning) สร้างความตระหนักรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการที่ รุ่นที่ 1 และ 2 ณ ห้อง Bangkok Meeting Centerอาคารวรรณสรณ์ ชั้น 11 พญาไท กทม. วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2563

  อ่านต่อ
 • มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย จัดอบรม รู้เท่าทันสื่อและการทำสติ๊กเกอร์ไลน์ ให้กับวัยเก๋าในเขตยานนาวา ณ วัดทองบน วันที่ 30 ตุลาคม 2563

  อ่านต่อ
 • อบรมเชิงปฏิบัติการ แนวปฏิบัติของครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครองต่อกรณีล่วงละเมิดต่อเด็กและยาวชน โดยมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ณ โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี วันที่ 25 ตุลาคม 2563

  อ่านต่อ
 • โครงการไทยฮอตไลน์ โดยมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย จัดอบรม ครูแกนนำในการปกป้องเด็กและเยาวชนจากภัยออนไลน์ วันที่ 24 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี 

  อ่านต่อ
 • อบรมพัฒนาศักยภาพองค์กรพัฒนาสังคมเพื่อคุ้มครองเด็กจากภัยออนไลน์ วันที่ 25-26 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมเซลาโน โรงแรมปาลาซโซ่ กทม. โดย Hanns Seidel Foundation ร่วมกับ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ชมรมพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง กรมกิจการเด็กและเยาวชน

  อ่านต่อ
 • อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะด้านการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลสำหรับผู้พิการ รอบภาคใต้ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมสกายวิว โรงแรมวีว่าโฮเทล จ.สงขลา

  อ่านต่อ
 • อบรมการพัฒนาทักษะด้านการทำสติ๊กเกอร์ไลน์ขายบนสมาร์ทโฟน สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ รอบภาคใต้ วันที่ 21 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมซีวิว โรงแรมวีว่าโฮเทล จ.สงขลา

  อ่านต่อ
 • อบรมการพัฒนาทักษะด้านการเปิดร้านค้าออนไลน์ สำหรับผู้สูงอายุ รอบภาคใต้ วันที่ 19-20 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมซีวิว โรงแรมวีว่าโฮเทล จ.สงขลา

  อ่านต่อ
 • อบรมการพัฒนาทักษะด้านการเปิดร้านค้าออนไลน์ สำหรับผู้สูงอายุ รอบภาคเหนือ วันที่ 12-13 กันยายน 2563 ณ โรงแรมแสนโฮเทล จ.เชียงราย

  อ่านต่อ
 • อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะด้านการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลสำหรับผู้สูงอายุ รอบภาคเหนือ วันที่ 16 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมบุษราคัม โรงแรมวังคำ จ.เชียงราย

  อ่านต่อ
 • อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะด้านการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลสำหรับผู้พิการ รอบภาคเหนือ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 ณ โรงแรมแสนโฮเทล จ.เชียงราย

  อ่านต่อ
 • อบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านการถ่ายภาพขายบนสมาร์ทโฟน สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ รอบภาคเหนือ วันที่ 14 กันยายน 2563 ณ โรงแรมแสนโฮเทล จ.เชียงราย

  อ่านต่อ
 • อบรมการพัฒนาทักษะด้านการทำสติ๊กเกอร์ไลน์ขายบนสมาร์ทโฟน สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ รอบภาคเหนือ วันที่ 11 กันยายน 2563 ณ โรงแรมแสนโฮเทล จ.เชียงราย

  อ่านต่อ
 • การอบรมพัฒนาศักยภาพ พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก กรณีภัยออนไลน์ วันที่ 26-27 สิงหาคม 2563 โดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมกับ กรมกิจการเด็กและเยาวชน ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพฯ

  อ่านต่อ
 • อบรมการพัฒนาทักษะด้านการเปิดร้านค้าออนไลน์ สำหรับผู้สูงอายุ รอบภาคอีสาน วันที่ 22-23 สิงหาคม 2563 โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น

  อ่านต่อ
 • อบรมการพัฒนาทักษะด้านการทำสติ๊กเกอร์ไลน์ขายบนสมาร์ทโฟน สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ รอบภาคอีกสาน วันที่ 21 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น

  อ่านต่อ
 • อบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านการถ่ายภาพขายบนสมาร์ทโฟน สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ รอบภาคอีสาน วันที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น

  อ่านต่อ
 • อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะด้านการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลสำหรับผู้สูงอายุรอบภาคอีสาน วันที่ 19 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น

  อ่านต่อ
 • อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะด้านการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลสำหรับผู้พิการ รอบภาคอีสาน วันที่ 18 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนโสตศึกษา จ.ขอนแก่น

  อ่านต่อ
 • อบรมการพัฒนาทักษะด้านการเปิดร้านค้าออนไลน์ สำหรับผู้สูงอายุ วันที่ 4-5 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมโรงแรมอีสติน มักกะสัน กทม.

  อ่านต่อ
 • อบรมการพัฒนาทักษะด้านการทำสติ๊กเกอร์ไลน์ขายบนสมาร์ทโฟน สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมโรงแรมอีสติน มักกะสัน กทม.

  อ่านต่อ
 • อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลสำหรับผู้พิการ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมโรงแรมเวสต์เกต เรสซิเดนซ์ จ.นนทบุรี

  อ่านต่อ
 • อบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านการถ่ายภาพขายบนสมาร์ทโฟน สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมเอเชีย กทม

  อ่านต่อ
 • อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะด้านการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลสำหรับผู้สูงอายุ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมกิ่งเพชร โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กทม.

  อ่านต่อ
 • ทำดีสุขใจ กับไทยกิฟวิ่ง โดยมูลนิธิอินเทอร์เน็ตฯ สนับสนุน ตู้ปันสุข "พลังบุญ ปันสุข บรรเทาทุกข์ชาวคลองสาน" ณ บริเวณหน้าสำนักงานเขตคลองสาน กทม.

  อ่านต่อ
 • มูลนิธิอินเทอร์เน็ตฯ เอาใจทุกกลุ่มวัยสายโซเชียล จัดประกวดคลิปผ่านแอปพลิเคชั่น TikTok แจกรางวัล 10,000 บาท เริ่มตั้งแต่ วันนี้ ถึง 30 เมษายน 2563 ภายใต้คอนเซปต์ ส่งความสุข สงกรานต์ออนไลน์ ห่างไกลโควิด

  อ่านต่อ
 • รับสมัครสมาชิก โครงการ เด็กไทยกอบกู้ภัยโควิด โดย ศูนย์วิจัยเพื่อความปลอดภัยในเด็กฯ และ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

  อ่านต่อ
 • มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒาไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Application & e-Book โดยได้รับการสนับสนุนจาก มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF) ให้คุณครูจาก 11 โรงเรียน ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ60พรรษา บางใหญ่ วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2563

  อ่านต่อ
 • กรมกิจการเด็กและเยาวชน ภายใต้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย และ องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อ ร่างบทบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดต่อเด็กผ่านสื่อออนไลน์ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ที่อาคาร KX ถ.กรุงธนบุรี

  อ่านต่อ
 • มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒาไทย ได้รับการสนับสนุนจาก มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF) เพื่อจัดอบรมเรื่องรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ ให้กับน้อง ๆ ที่เป็นตัวแทนนักเรียนจาก 10 โรงเรียน ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ60พรรษา บางใหญ่ วันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2563

  อ่านต่อ
 • การประชุมกลุ่มย่อยแนวทางปฏิบัติของครูและโรงเรียนในกรณีภัยออนไลน์ต่อเด็กและเยาวชน วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมบอลรูม 2 ชั้น 8 โรงแรมอิสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ

  อ่านต่อ
 • การอบรมแนวปฏิบัติของผู้บังคับใช้กฎหมายในคดีออนไลน์ วันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมบอลรูม 2 ชั้น 8 โรงแรมอิสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ

  อ่านต่อ
 • มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ เทศบาลนครยะลา จัดอบรมเพื่อพัฒนาครูยะลา ณ เทศบาลนครยะลา จ.ยะลา ในหัวข้อ รู้เท่าทันสื่อและนวัตกรรมสื่อเพื่อการเรียนรู้ วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2563

  อ่านต่อ
 • DEPA ร่วมกับ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย จัดกิจกรรม Social Media สร้างสรรค์หรืออันตราย เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม ชั้น 7 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

  อ่านต่อ
 • เมื่อวันที่ 27-28 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย มีโอกาสชวนน้อง ๆ อัสสัมชัญระยองคุยเรื่องการป้องกันการระรานออนไลน์ หรือ cyber bullying การละเมิดทางเพศ การเสพติดเกมและการพนัน

  อ่านต่อ
 • มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย สร้างการเรียนรู้ต่อต้าน cyber bullying และ school bully รวมถึงการแจ้งเบาะแสและขอความช่วยเหลือผ่านแอพพลิเคชั่น M Help Me แก่นักเรียนชั้น ป. 5 เกือบ 300 คน วันที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนวัดหนองแขม (สหราษฎร์บูรณะ) กรุงเทพฯ

  อ่านต่อ
 • เครือข่ายความร่วมมือเพื่อปกป้องเด็กจากภัยออนไลน์ยื่นหนังสือต่อกรรมาธิการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส เพื่อเรียกร้องออกมาตรการกำกับดูแล และสร้างการรู้เท่าทันให้แก่เด็กและบุคคลแวดล้อม พร้อมผลักดันให้การปกป้องเด็กจากภัยออนไลน์เป็นวาระแห่งชาติ

  อ่านต่อ
 • เสวนา เปิดวิถีออนไลน์...เด็กไทยกับภัยใกล้ตัว วันพุธที่ 27 พ.ย. 2562 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ จัดโดย สมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ร่วมกับ COPAT

  อ่านต่อ
 • เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย จัดกิจกรรม ThaiGiveวิ่ง ปี 2 พี่ได้วิ่ง น้องได้เกิบ ณ โรงเรียนบ้านห้วยตาด อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย โดยส่งมอบรองเท้าผ้าใบนักเรียน 240 คู่ พร้อมบริจาคเสื้อวิ่งและเหรียญเพื่อใช้ในกิจกรรมวิ่ง

  อ่านต่อ
 • เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา Facebook ได้เปิดตัวโครงการขับเคลื่อนพลเมืองดิจิทัลในเมืองไทย We Think Digital โดย ดร.ศรีดา ตันทะอธิพานิช มูลนิธิอินเทอร์เน็ตฯ ได้รับเกียรติเป็นตัวแทนของคณะที่ปรึกษาโครงการ กล่าวถึงการพัฒนาโครงการให้สอดรับกับสถานการณ์ประเทศไทย

  อ่านต่อ
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้าง Application & e-Book เพื่อการเรียนรู้ หลักสูตรไอทีเพื่อห้องเรียนแสนสนุกรุ่นที่ 4 (TT Krudigital) วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนวัดสระสี่มุม จ.นครปฐม

  อ่านต่อ
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้าง Application & e-Book และหลักสูตรไอทีเพื่อห้องเรียนแสนสนุก TT Krudigital รุ่นที่ 3 วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมเซาท์เทิร์น วิว จ.ปัตตานี

  อ่านต่อ
 • กิจกรรม Young Safe Internet Leader วันที่ 18-20 ตุลาคม 2562 โดย บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จากัด (มหาชน) หรือ ดีแทค และมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ได้รับการสนับสนุนจากสานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) และสำนักงานกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

  อ่านต่อ
 • มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ได้เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทยปี 2562 วันที่ 16-17 ตุลาคม 2562 ณ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ

  อ่านต่อ
 • ดร.ศรีดา ตันทะอธิพานิช กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ได้เข้าร่วม feedback strategy framework ของ We Think Digital Project วันที่ 10 ตุลาคม 2562 ณ FACEBOOK ประเทศไทย

  อ่านต่อ
 • เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ดร.ศรีดา ตันทะอธิพานิช กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ได้เข้าร่วมประชุมพัฒนาร่างกฎหมายคุ้มครองเด็กจากภัยออนไลน์ ณ กรมกิจการเด็กและเยาวชน

  อ่านต่อ
 • ดร.ศรีดา ตันทะอธิพานิช กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ได้เข้าร่วมเสวนาโต๊ะกลมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการทำงานแก้ปัญหาสังคมไทย โดย คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วันที่ 9 ตุลาคม 2562 ณ วุฒิสภา

  อ่านต่อ
 • ดร.ศรีดา ตันทะอธิพานิช กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ได้เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 เกี่ยวกับร่างกฎหมายกำกับดูแลธุรกิจเกมและอีสปอร์ต เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากภาคส่วนต่างๆ

  อ่านต่อ
 • เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ดร.ศรีดา ตันทะอธิพานิช กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ได้เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ พลังขับเคลื่อนการเรียนรู้ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างสังคมคุณภาพ ณ ห้องโถงด้านข้างห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ 2 องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

  อ่านต่อ
 • มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยเป็นวิทยากร ฐานกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับภัยออนไลน์ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนวัดใต้ (ราษฎร์นิมิต) สำนักงานเขตสวนหลวง

  อ่านต่อ
 • มูลนิธิอินเทอร์เน็ตเข้าร่วมให้ความรู้ในการกลั่นแกล้งและความรุนแรงบนโลกไซเบอร์ กับกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำพลเมืองฉลาดใช้สื่อในพื้นที่ต้นแบบและสนับสนุนการขับเคลื่อนกลไกการเฝ้าระวังและรู้เท่าทันสื่อครั้งที่ 1 ภาคใต้วันที่ 27 กันยายน 2562 ณ บ้านหน้าเกาะ บลิสฟูล รีสอร์ท อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

  อ่านต่อ
 • อบรมรู้เท่าทันสื่อออนไลน์แก่น้อง ๆ สภาเด็กและเยาวชนตำบลคลองข่อย จังหวัดนนทบุรี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองข่อย จังหวัดนนทบุรี วันที่ 26 กันยายน 2562

  อ่านต่อ
 • เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ดร.ศรีดา ตันทะอธิพานิช กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ได้เข้าร่วมประชุมเตรียมการนำเสนอความก้าวหน้าของมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติปี 2562

  อ่านต่อ
 • เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น Fake News & Hate Speech สำหรับสภาผู้ชมผู้ฟังไทยพีบีเอส เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและส่งเสริมความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย วันที่ 21 กันยายน 2562 ณ สวนแสนปาล์ม เทรนนิ่ง โฮม จ.นครปฐม

  อ่านต่อ
 • ดร.ศรีดา ตันทะอธิพานิช กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ได้เข้าร่วมประชุมติดตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติว่าด้วยเรื่องความรับผิดชอบร่วมทางสังคมเกี่ยวกับอีสปอร์ตต่อสุขภาวะเด็กและเยาวชน

  อ่านต่อ
 • มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย จัดอบรมการคุ้มครองเด็กจากภัยออนไลน์ รุ่นที่ 2 วันที่ 19 กันยายน 2562 ณ หอประชุม กรมกิจการเด็กและเยาวชน

  อ่านต่อ
 • มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย จัดอบรมการคุ้มครองเด็กจากภัยออนไลน์ รุ่นที่ 1 วันที่ 16 กันยายน 2562 ณ หอประชุม กรมกิจการเด็กและเยาวชน

  อ่านต่อ
 • มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย จัดบูธให้ความรู้เท่าทันสื่ออยู่ในงานรวมพลังสี่อสร้างสรรค์สังคมไทย 2562 วันที่ 18 กันยายน 2562 ที่โรงแรมเซ็นทารา ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ

  อ่านต่อ
 • รมช. กระทรวงสาธารณสุข ดร.สาธิต ปิตุเตชะ กรุณามอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้มูลนิธิอินเทอร์ร่วมพัฒนาไทย เป็นหนึ่งในองค์กรร่วมต่อต้านการพนันออนไลน์ครบรอบ 1 ทศวรรษ

  อ่านต่อ
 • อบรมพัฒนาเยาวชนแกนนำในการปกป้องตนเองและผู้อื่นจากการถูกละเมิดออนไลน์ วันที่ 10-11 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด(บุณยรักษ์อุทิศ) จ.ประจวบคีรีขันธ์

  อ่านต่อ
 • มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยได้ร่วมออกบูธภายในงาน ชีวิตดีเริ่มที่เรา จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) วันที่ 5-8 กันยายน 2562 ณ ลานด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

  อ่านต่อ
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการสื่อสารสร้างสรรค์รู้เท่าทันพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ให้กับหน่วยงานของสมาคมคนพิการจังหวัดนนทบุรี วันที่ 29-30 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเวสท์เกตเรสสิเด็น นนทบุรี

  อ่านต่อ
 • งานแถลงข่าว สถานการณ์เด็กไทยกับภัยออนไลน์ 2562 วันที่ 19 สิงหาคม 2562 ณ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

  อ่านต่อ
 • การอบรมให้ความรู้ การใช้สื่ออินเทอร์เน็ตและ พรบ. คอมฯ ให้กับคนพิการในจังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 13-17 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเบย์ สมุทรปราการ

  อ่านต่อ
 • อบรมให้ความรู้เรื่อง เท่าทันสื่อและป้องกันภัยออนไลน์ โลกสื่อออนไลน์: สร้างสรรค์และปลอดภัยอย่างไรให้เด็กและเยาวชน ในระดับชั้นมัธยมศึกษา (ม.1-ม.6)

  อ่านต่อ
 • อบรมโรงเรียนรู้เท่าทันสื่อ เพื่อป้องกันการละเมิดทางเพศออนไลน์ วันที่ 10-11 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ จ.ปทุมธานี

  อ่านต่อ
 • Thaigiving.org ร่วมกับ Cart Wheel Chair Donate จัดกิจกรรมอาสาสมัครในโครงการ รถเข็น วีลแชร์ DIY เพื่อผู้ด้อยโอกาส

  อ่านต่อ
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครู เรื่อง สมองกลฝังตัวโดยใช้บอร์ด KidBright ณ สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  อ่านต่อ
 • อบรมนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนให้คุณครูที่ดูแลเด็กพิเศษ วันที่ 29 เม.ย. - 1 พ.ค 2562 ณ โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่

  อ่านต่อ
 • การอบรมในหลักสูตรไอทีเพื่อห้องเรียนแสนสนุกรุ่นที่ 2 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 18-20 มีค. 2562

  อ่านต่อ
 • การอบรมในหลักสูตรไอทีเพื่อห้องเรียนแสนสนุกรุ่นที่ 1 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา จังหวัดเลย วันที่ 13-15 มีนาคม 2562

  อ่านต่อ
 • อบรมโครงการพัฒนาแกนนำและการสร้างเครือข่ายทำงานเพื่อปกป้องเด็กจากการถูกละเมิดออนไลน์ วันที่ 9 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมเทวราช จ. น่าน

  อ่านต่อ
 • การอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองและคนทำงานวิทยุชุมชน เกี่ยวกับแนวทางการเลี้ยงลูกยุคดิจิทัล วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 โรงแรมซีเอส จังหวัดปัตตานี

  อ่านต่อ
 • อบรมการส่งเสริมศักยภาพครูและนักเรียนในการใช้สื่อดิจิทัล ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จ.ปัตตานี วันที่ 16-17 ธันวาคม 2560

  อ่านต่อ
 • การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เฝ้าระวังสื่อร้าย ขยายสื่อดีมีความฉลาดในการใช้สื่อดิจิทัล ให้กับแกนนำเยาวชน ภาคกลาง วันที่ 2-4 ธันวาคม 2560 โรงแรมเอบิน่า เฮาร์ วิภาวดี 64 กรุงเทพฯ

  อ่านต่อ
 • การฝึกอบรมให้กับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร (NGOs) การใช้สื่อดิจิทัลและการปกป้องเด็กจากการถูกละเมิดและแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศออนไลน์ วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น เชียงใหม่

  อ่านต่อ
 • อบรมเชิงปฏิบัติการให้กับนักกิจกรรมเชียงใหม่ เรื่อง การใช้สื่อดิจิทัลและการปกป้องเด็กจากการถูกละเมิดและแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศออนไลน์ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น เชียงใหม่

  อ่านต่อ
 • การอบรมเชิงปฎิบัติการ ส่งเสริมศักยภาพครูในการใข้สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทัน ระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2560 ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

  อ่านต่อ
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพครู ศึกษานิเทศน์ แกนนำเด็กและเยาวชน ในการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาความเป็นพลเมือง ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

  อ่านต่อ
 • กิจกรรมเสริมความรู้สำหรับแกนนำครูในประเด็นการอบรมสิทธิเด็กกับภัยจากสื่อออนไลน์ วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2560 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนชุมชนรุ่งมณีพัฒนา

  อ่านต่อ
 • กิจกรรมเรียนรู้เท่าทันสื่อเพื่อปกป้องเด็กและเยาวชนจากการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ จังหวัดราชบุรี วันที่ 12-13 มิถุนายน พ.ศ. 2560

  อ่านต่อ
 • อบรมเชิงปฏิบัติการศักยภาพครูในการใช้สื่อดิจิทัล จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 6-7 มิถุนายน 2560

  อ่านต่อ
 • อบรมคุณครูจากวิทยาลัยสยามบริหารธุรกิจทั้งสาขาสะพานใหม่และสาขานนทบุรี จำนวน 100 วันที่ 29-31 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ณ We Train International House

  อ่านต่อ
 • อบรมเชิงปฏิบัติการศักยภาพครูในการใช้สื่อดิจิทัล จ.ราชบุรี วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2560 (ภาคกลาง รุ่นที่ 2)

  อ่านต่อ
 • อบรมเชิงปฏิบัติการศักยภาพครูในการใช้สื่อดิจิทัล จ.กรุงเทพฯ วันที่ 20-21 เมษายน 2560 (ภาคกลาง รุ่นที่ 1)

  อ่านต่อ
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมศักยภาพครูในการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ และรู้เท่าทัน จ.เลย วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2560 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รุ่นที่2)

  อ่านต่อ
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมศักยภาพครูในการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ และรู้เท่าทัน จ.เลย วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2560 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รุ่นที่1)

  อ่านต่อ
 • ค่ายแกนนำเด็กและเยาวชนรู้เท่าทันสื่อ วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2560 จำนวน 40 คน ณ ฝันรักรีสอร์ท จ. เชียงใหม่

  อ่านต่อ
 • อบรมเชิงปฏิบัติการศักยภาพครูในการใช้สื่อดิจิทัล จ. เชียงราย วันที่ 23-24 มีนาคม 2560 (ภาคเหนือ รุ่นที่ 2)

  อ่านต่อ
 • อบรมเชิงปฏิบัติการศักยภาพครูในการใช้สื่อดิจิทัล จ.พะเยา วันที่ 20 - 21 มีนาคม 2560 (ภาคเหนือ รุ่นที่ 1)

  อ่านต่อ
 • มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ได้ไปร่วมจัดกิจกรรมในงานเทศกาล โคราชยิ้ม 2017 ณ ลานย่าโม อ.เมือง จ.นครราชสีมา

  อ่านต่อ
 • กิจกรรมรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลเพื่อปกป้องเด็กจากภัยออนไลน์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ วันที่ 3 มีนาคม 2560

  อ่านต่อ
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ Google Application เพื่อการสืบสวนสอบสวน วันที่ 26 มกราคม 2560

  อ่านต่อ
 • งานแถลงข่าวความร่วมมือในการต่อต้านการละเมิดทางเพศเด็กออนไลน์ วันที่ 26 มกราคม 2560 ณ โรงแรม Renaissance กรุงเทพฯ

  อ่านต่อ
 • เยาวชนจากศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา มุทิตา และบ้านบึง ไปเป็นวิทยากรสอนผู้สูงอายุใช้โปรแกรมตกแต่งภาพถ่ายเป็นโปสการ์ด ในงาน 12 ปี ทีเคพาร์ค (TK park)

  อ่านต่อ
 • วิทยากรจากมูลนิธิอินเทอร์เน็ตฯ ได้รับเชิญไปให้ความรู้ในหัวข้อรู้เท่าทันดิจิทัลและกฏหมายคอมพิวเตอร์ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

  อ่านต่อ
 • ไทยกิฟวิ่งบริจาคสิ่งของช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ 2560

  อ่านต่อ
 • ทำดีสุขใจ กับไทยกิฟวิ่ง ร่วมกับ บริษัท เซนต์เฮิร์บ คอสเมติกส์ จัดแคมเปญสู้มะเร็งเต้านม

  อ่านต่อ