อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะด้านการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลสำหรับผู้พิการ รอบภาคอีสาน วันที่ 18 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนโสตศึกษา จ.ขอนแก่น

อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะด้านการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลสำหรับผู้พิการ รอบภาคอีสาน วันที่ 18 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนโสตศึกษา จ.ขอนแก่น จัดโดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัมนาไทย สนับสนุนโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล