อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะด้านการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลสำหรับผู้สูงอายุรอบภาคอีสาน วันที่ 19 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น

อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะด้านการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลสำหรับผู้สูงอายุรอบภาคอีสาน จัดโดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ภายใต้การสนับสนุนโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล วันที่ 19 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น