อบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านการถ่ายภาพขายบนสมาร์ทโฟน สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ รอบภาคอีสาน วันที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น

อบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านการถ่ายภาพขายบนสมาร์ทโฟน สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ รอบภาคอีสาน โดยมีผู้สูงอายุและน้อง ๆ จากโรงเรียนโสตศึกษา จ.ขอนแก่นเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ จัดโดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ภายใต้การสนับสนุนโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล วันที่ 19 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น