การอบรมพัฒนาศักยภาพ พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก กรณีภัยออนไลน์ วันที่ 26-27 สิงหาคม 2563 โดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมกับ กรมกิจการเด็กและเยาวชน ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 26-27 สิงหาคม 2563 ได้จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 กรณีภัยออนไลน์ต่อเด็กงานนี้ได้รับความร่วมมือจากกรมกิจการเด็กและเยาวชนที่ส่งเจ้าหน้าที่จากบ้านพักเด็กจำนวน 15 ท่าน เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้อีกทั้งได้รับเกียรติจากวิทยากร 4 ท่านได้แก่

     - คุณวาสนา แก้วนพรัตน์ ผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและประธานเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย
     - ร.ต.อ. เขมชาติ ประกายหงษ์มณี รองผอ.กองกิจการต่างประเทศ และคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ
     - คุณวุฒยา เจริญผล ที่ปรึกษาอิสระ(สิทธิ สวัสดิภาพเด็ก)
     - นายแพทย์ฉัตรชัย อิ่มอารมณ์ คณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิบดี

ที่มาเติมเต็มความรู้ ฝึกปฏิบัติ ให้ผู้เข้าอบรมได้มีแนวทางในการปกป้องคุ้มครองเด็กจากภัยออนไลน์

สสส #ChildOnlineProtection #มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย #Inetfound