อบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านการถ่ายภาพขายบนสมาร์ทโฟน สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ รอบภาคเหนือ วันที่ 14 กันยายน 2563 ณ โรงแรมแสนโฮเทล จ.เชียงราย

อบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านการถ่ายภาพขายบนสมาร์ทโฟน สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ รอบภาคเหนือ โดยมีผู้สูงอายุมหาวิทยาลัยวัยที่สาม นครเชียงราย เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ด้วย จัดโดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ภายใต้การสนับสนุนโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 ณ โรงแรมแสนโฮเทล จ.เชียงราย