อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะด้านการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลสำหรับผู้พิการ รอบภาคเหนือ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 ณ โรงแรมแสนโฮเทล จ.เชียงราย

อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะด้านการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลสำหรับผู้พิการ รอบภาคเหนือ วันที่ 15 กันยายน 2563 ณ โรงแรมแสนโฮเทล จ.เชียงราย จัดโดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัมนาไทย สนับสนุนโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล