อบรมออนไลน์ วิทยากรตัวคูณ รู้เท่าทัน สร้างสรรค์สื่อดิจิทัล ผู้สูงอายุ ในภาคเหนือและภาคใต้ รุ่นที่ 9 วันที่ 18-19 กันยายน 2564

วันที่ 18-19 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ภายใต้การสนับสนุนโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ได้จัดอบรมออนไลน์ "วิทยากรตัวคูณ รู้เท่าทัน สร้างสรรค์สื่อดิจิทัล" รุ่นที่ 9 สำหรับผู้สูงอายุ (50 ปีขึ้นไป) ที่มีภูมิลำเนาหรืออาศัยอยู่ ในภาคเหนือและภาคใต้ ผ่านโปรแกรม zoom