อบรมออนไลน์ วิทยากรตัวคูณ รู้เท่าทัน สร้างสรรค์สื่อดิจิทัล ผู้สูงอายุในภาคใต้และภาคกลาง รุ่นที่ 10 วันที่ 2-3 กันยายน 2564

วันที่ 2-3 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ภายใต้การสนับสนุนโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ได้จัดอบรมออนไลน์ "วิทยากรตัวคูณ รู้เท่าทัน สร้างสรรค์สื่อดิจิทัล" รุ่นที่ 10 สำหรับผู้สูงอายุ (50 ปีขึ้นไป) ที่มีภูมิลำเนาหรืออาศัยอยู่ ในภาคใต้และภาคกลาง ผ่านโปรแกรม zoom