มูลนิธิอินเทอร์เน็ตฯ จัดอบรมออนไลน์เพื่อการสร้างสื่อเพื่อการเผยแพร่ความรู้และการประชาสัมพันธ์กิจกรรมสำหรับนักสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ และ และสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย วันที่ 16-17 ตุลาคม 2564

เมื่อวันที่ 16-17 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา มูลนิธิอินเทอร์เน็ตฯ จัดอบรมออนไลน์เพื่อการสร้างสื่อเพื่อการเผยแพร่ความรู้และการประชาสัมพันธ์กิจกรรมสำหรับนักสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ และ และสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย มีผู้เข้าอบรมกว่า 80 คน เป็นนักสังคมสงเคราะห์จากทั่วประเทศที่ทำงานกระจายตัวกันอยู่ในบ้านพักเด็กและครอบครัว ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรือนจำ มูลนิธิต่าง ๆ ฯลฯ ทั่วประเทศ

ซึ่งแต่ละองต์กรที่เข้าร่วมต้องการนำความรู้ที่ได้ไปสร้างสื่อเผยแพร่ความรู้และสิทธิประโยชน์ให้กับกลุ่มเป้าหมาย การรณรงค์ในประเด็นต่าง ๆ รวมถึงประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม การใช้สื่อเพื่อสื่อสารสาธารณะอย่างสร้างสรรค์ ลดละเลิกการละเมิด หลีกเลี่ยงผลกระทบที่อาจเกิดกับผู้อื่น การใช้เครื่องมือและแอปพลิเคชั่นในยุคดิจิทัล เช่น canva, pic collage, video editing สร้างสื่อรูปแบบต่างๆ ให้สวยงามน่าสนใจ การใช้สื่อโซเชียลมีเดียเพื่อเพิ่มการเข้าถึงและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น