มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ และ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตฯ เสริมสร้างขีดความสามารถ เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กแลเยาวชน สนับสนุนโดย HSBC อบรมออนไลน์ เรื่อง การเงิน การออม และทำบัญชีรับ-จ่าย วันที่ 19 ตุลาคม 2564

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ และ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตฯ เสริมสร้างขีดความสามารถ เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กแลเยาวชน สนับสนุนโดย HSBC อบรมออนไลน์ เรื่อง การเงิน การออม และทำบัญชีรับ-จ่าย โดยการออกแบบหลักสูตรเนื้อหาและกระบวนการอบรมเน้นการมีส่วนร่วมแบบ active learning น้อง ๆ ทุกคนจึงมีส่วนร่วมกันในการแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ 

 

 

 

 

 

>> สามารถติดตามกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ <<


▶️ Facebook: https://www.facebook.com/INETFOUNDATION
▶️ LINE@: http://nav.cx/61dm39J หรือ @inetfound