วันที่ 26 ตุลาคม 2564 มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ และ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตฯ เสริมสร้างขีดความสามารถ เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กแลเยาวชน สนับสนุนโดย HSBC อบรมออนไลน์ เรื่อง จิตอาสาจิตสาธารณะ

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ และ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตฯ เสริมสร้างขีดความสามารถ เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กแลเยาวชน สนับสนุนโดย HSBC อบรมออนไลน์ เรื่อง จิตอาสาจิตสาธารณะ เพราะสังคมจะดีโลกจะสวยงามขึ้นถ้าพวกเรารู้จักอาสาทำเพื่อคนอื่น ทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ไม่นึกถึงแต่ตนเองเท่านั้น โดยการอบรมในครั้งนี้เป็นที่น่ายินดีที่น้อง ๆ ขอมีส่วนร่วมในการทำงานอาสามากมาย และเป็นหน้าที่ของพวกเราผู้ใหญ่ที่จะให้โอกาสเด็ก ๆ ได้แสดงออกในทางสร้างสรรค์และร่วมขับเคลื่อนทำสิ่งดี ๆ ใหักับสังคมและประเทศชาติต่อไป