วันที่ 30 ตุลาคม 2564 มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ภายใต้การสนับสนุนโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ได้จัดการนำเสนอผลงานออนไลน์ ของทีมแกนนำ "วิทยากรตัวคูณ รู้เท่าทัน สร้างสรรค์สื่อดิจิทัล" ที่ได้ผ่านการอบรมและได้กิจกรรมอบรมขยายผลความรู้ไปสู่ผู้สูงอายุกลุ่มอื่น ๆ

วันที่ 30 ตุลาคม 2564 มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ภายใต้การสนับสนุนโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ได้จัดการนำเสนอผลงานออนไลน์ ของทีมแกนนำ "วิทยากรตัวคูณ รู้เท่าทัน สร้างสรรค์สื่อดิจิทัล" ที่ได้ผ่านการอบรมในหลักสูตรการป้องกันภัยออนไลน์ และการสร้างสื่ออินโฟกราฟิก รวมถึงการตัดต่อวิดีโอ ได้ขยายความรู้ไปสู่ผู้สูงอายุกลุ่มอื่น ๆ แสดงว่าผู้สูงอายุยังมีแรงพลังมีศักยภาพมาก รู้สึกว่าพัฒนาตนเองได้ รู้สึกถึงคุณค่าในตัวเองที่ได้ให้ความรู้ช่วยเหลือคนอื่น ทั้งบางคนสามารถพาเพื่อนหรือลูกหลานมาช่วยในการจัดกิจกรรมอบรมขยายผล ถือว่าโครงการพัฒนาขีดความสามารถของผู้สูงอายุ 50+ ให้รู้เท่าทันดิจิทัล สามารถใช้สื่อดิจิทัลอย่างปลอดภัยสร้างสรรค์ ผลิตสื่อเผยแพร่ความรู้ รณรงค์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>> สามารถติดตามกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ <<


▶️ Facebook: https://www.facebook.com/INETFOUNDATION
▶️ LINE@: http://nav.cx/61dm39J หรือ @inetfound