วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ประกาศผลการแข่งขันออนไลน์ การสร้างสื่อภายใต้แนวคิด COVID-19 กับชีวิตที่เปลี่ยนไป เราทำอะไรได้บ้าง ภายใต้โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กแลเยาวชน โดย มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย สนับสนุนโดย ธนาคารเอชเอสบีซี

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ประกาศผลการแข่งขันออนไลน์ การสร้างสื่อภายใต้แนวคิด COVID-19 กับชีวิตที่เปลี่ยนไป เราทำอะไรได้บ้าง ภายใต้โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กแลเยาวชน โดย มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย สนับสนุนโดย ธนาคารเอชเอสบีซี โดยมีผลงานที่ส่งเข้าแข่งขันทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ หนังสั้น ตั๊กต๊อก และออกแบบมาสคอต รวมทั้งหมด 145 ผลงาน โดยน้อง ๆ ทุกคนจะได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง ในการเข้าร่วมกิจกรรมระดับประเทศในครั้งนี้