อบรมพัฒนาศักยภาพครูเพื่อสามารถใช้เครื่องมือในยุคดิจิทัลสร้างสื่อการเรียนการสอนให้น่าสนใจและการจัดบริการอินเทอร์เน็ตที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับเด็กในโรงเรียน วันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงเรียนรัตนศึกษา อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

วันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2564 มูลนิธิอินเทอร์เน็ตฯ ได้จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูเพื่อสามารถใช้เครื่องมือในยุคดิจิทัลสร้างสื่อการเรียนการสอนให้น่าสนใจและการจัดบริการอินเทอร์เน็ตที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับเด็กในโรงเรียน ณ โรงเรียนรัตนศึกษา อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

โดยมีอบรมให้ความรู้ในเรื่อง การจัดสภาพแวดล้อมและบริการอินเทอร์เน็ตให้ปลอดภัยในโรงเรียน สิทธิ ร่างกาย ความรัก และการละเมิดทางเพศ รวมถึงการทำสื่อและการทำรายงาน SAR - Self Assessment Report