งานประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนความรู้และให้คำแนะนำในการพัฒนาคู่มือดำเนินคดีการแสวงหาประโยชน์ทางเพศเด็กออนไลน์ วันที่ 21-22 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรม The Palazzo Bangkok

งานประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนความรู้และให้คำแนะนำในการพัฒนาคู่มือดำเนินคดีการแสวงหาประโยชน์ทางเพศเด็กออนไลน์ ความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยพัฒนางานสอบสวนและดำเนินคดี สำนักงานอัยการสูงสุด มูลนิธิอินเตอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย และองค์กร O.U.R. โดยการสนับสนุนของ สสส และ terredeshommes วันที่ 21-22 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรม The Palazzo Bangkok

วิทยากรหลายท่านมาให้ความรู้ ทั้งวิทยากรจากบ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพให้ความรู้เกี่ยวกับงานคุ้มครองเด็กและแชร์เคสการช่วยเหลือเด็กที่ถูกทารุณกรรม วิทยากรจากกองปราบมาแชร์ประสบการณ์ทำคดีละเมิดทางเพศเด็กออนไลน์ซึ่งมีเทคนิคและวิธีการใช้เครื่องมือต่างๆแบบเจาะลึก ข้อท้าทายทางด้านกฏหมายและระเบียบปฏิบัติ จากสำนักงานอัยการสูงสุด ยูนิเซฟ และองค์กร O.U.R. ช่วยเติมเต็มข้อเสนอแนะในการพัฒนาคู่มือการดำเนินคดีการละเมิดทางเพศเด็กออนไลน์ซึ่งคาดว่าจะเสร็จและเผยแพร่เพื่อการใช้งานในวงกว้างไม่เกินเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2565