การอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน วันที่ 1-3 เมษายน 2565 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เดน จ. เชียงใหม่ โดย มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ และ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตฯ สนับสนุนโดย HSBC

วันที่ 1-3 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของครูและนักเรียนในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กแลเยาวชน โดย มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย สนับสนุนโดย ธนาคารเอชเอสบีซี และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดการอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน วันที่ 1-3 เมษายน 2565 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เดน จ. เชียงใหม่