การอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บังคับใช้กฎหมายในกรณีละเมิดทางเพศทางเด็กออนไลน์ วันที่ 28-29 เมษายน 2565 ณ โรงแรมเดอะพาลาซโซ จัดโดย มูลนิธิอินเทอร์ร่วมพัฒนาไทย

เมือวันที่ 28-29 เมษายน 2565 ณ โรงแรมเดอะพาลาซโซ มูลนิธิอินเทอร์ร่วมพัฒนาไทย จัดอบรม การอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บังคับใช้กฎหมายในกรณีละเมิดทางเพศเด็กออนไลน์ แนะนำคู่มือสู่การปฏิบัติที่ได้มาตรฐานเดียวกัน เติมเต็มความรู้เรื่องการทำงานกับผู้เสียหายที่เป็นเด็ก การจัดการกับพยานหลักฐานดิจิทัล โดยความร่วมมือกับสำนักงานอัยการสูงสุด องค์การโอเปอร์เรชั่อันเดอร์กราวด์เรลโร้ด ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) และ TerreDesHomme