มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมจัดกิจกรรม พอกันที Grooming รู้เท่าทันภัยล่อล่วงละเมิดทางเพศเด็ก วันที่ 7 กันยายน 2565 ณ โรงเรียนวชิรวิทย์ จ.เชียงใหม่

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมจัดกิจกรรม พอกันที! Grooming รู้เท่าทันภัยล่อล่วงละเมิดทางเพศเด็ก วันที่ 7 กันยายน 2565 ณ โรงเรียนวชิรวิทย์ จ.เชียงใหม่ โดย ความร่วมมือระหว่าง มูลนิธิศานติวัฒนธรรม  HugProject  สสส. และอีกหลายฝ่ายที่เห็นความสำคัญของการคุ้มครองเด็กจาก