การอบรมพัฒนาเยาวชนแกนนำ เพื่อการออนไลน์อย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดย Hanns Seidel Foundation ร่วมกับ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และกรมกิจการเด็กและเยาวชน วันที่ 6-8 พ.ย. 2565 ณ ฮอลิเดย์การ์เด้น จ.เชียงใหม่

การอบรมพัฒนาเยาวชนแกนนำ เพื่อการออนไลน์อย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์  น้อง ๆ ได้เรียนรู้แบบลงลึกไปกับภัยออนไลน์ที่ใกล้ตัว ภัย Grooming, ไซเบอร์บุลลี่, พนันออนไลน์, การเก็บหลักฐานดิจิทัล รวมไปถึงการเยียวยาช่วยเหลือตนเองและเพื่อนในเบื้องต้น กิจกรรมจัดระหว่างวันที่ 6-8 พ.ย.65 ณ ฮอลิเดย์การ์เด้น จ.เชียงใหม่