มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมประกาศขับเคลื่อนสู่เมืองรู้เท่าทันสื่อ จ. ลำพูน วันที่ 20 ธันวาคม 2565

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมประกาศขับเคลื่อนสู่เมืองรู้เท่าทันสื่อ จ. ลำพูน วันที่ 20 ธันวาคม 2565

ลำพูน เป็นจังหวัดที่ 3 ในภาคเหนือ ที่ประกาศขับเคลื่อนสู่เมืองรู้เท่าทันสื่อ ต่อจากจังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่ 24 หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม นำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัด นายสันติธร ยิ้มละมัย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ และประกาศเจตนารมณ์ ในการทำงานสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และเสริมสร้างการรู้เท่าทันสื่อในเด็กและเยาวชน ขานรับมติคณะรัฐมนตรี ตามข้อเสนอของคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา