ประกาศเจตนารมณ์ จัดงานวันส่งเสริมอินเทอร์เน็ตปลอดภัยแห่งชาติ ก้าวสู่ระดับสากล ณ อาคารรัฐสภา คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมฯ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

ครั้งแรกในไทย ! วุฒิสภา - สสส. - กรมกิจการเด็กและเยาวชน มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย สานพลังกับภาคีเครือข่าย ประกาศเจตนารมณ์ จัดงานวันส่งเสริมอินเทอร์เน็ตปลอดภัยแห่งชาติ ก้าวสู่ระดับสากล ห่วงหากไม่วางระบบควบคุมสื่อออนไลน์ Safety by design เสี่ยงข้อมูลแฝงเจตนาร้าย ทำลายบุคคล,องค์กรและประเทศ เสียหายมหาศาล

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ที่อาคารรัฐสภา คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา และคณะทำงานเสริมสร้างการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ในเด็กและเยาวชน ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย และภาคีเครือข่าย จัดงานประกาศความร่วมมือเพื่อร่วมกำหนดวันส่งเสริมอินเทอร์เน็ตปลอดภัยแห่งชาติ สำหรับประเทศไทย (Thailand Safer Internet Day)

พร้อมแสดงพลังภาคีเครือข่ายเพื่อร่วมสนับสนุนการใช้อินเทอร์เน็ตปลอดภัยในประชากรทุกกลุ่ม วางระบบคัดกรอง ป้องกัน เฝ้าระวัง เตือนภัย ไม่ให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงข้อมูลที่ผิดกฎหมายหรือคอนเทนต์ที่เป็นอันตราย จัดระบบคุ้มครองช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ทุกคนในสังคมรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลให้ได้มากที่สุด