ประกาศเจตนารมณ์ "ขับเคลื่อนจังหวัดขอนแก่น สู่เมืองรู้เท่าทันสื่อ" จังหวัดขอนแก่น ณ ศาลากลางจังหวัด วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น จัดพิธีประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนจังหวัดขอนแก่น สู่เมืองรู้เท่าทันสื่อ เพื่อให้ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในจังหวัดขอนแก่น มีความตระหนักร่วมกัน ถึงความสำคัญของการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และเสริมสร้างการรู้เท่าทันสื่อในเด็ก เยาวชน และประชาชน สู่เมืองรู้เท่าทันสื่อ อย่างเต็มกำลังความสามารถ ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โดยมี นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี

ภายในงานยังได้จัดบรรยายพิเศษจากท่าน ดร.ศรีดา ตันทะอธิพานิช ผู้จัดการมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย บรรยายความรู้ให้กับน้อง ๆ เยาวชน และส่วนราชการหลักที่จะขับเคลื่อนงานคุ้มครองเด็กให้ปลอดภัยจากการใช้สื่อไปด้วยกัน รวมถึงหารือกับท่านศึกษาธิการจังหวัด เพื่อวางแผนจัดอบรมพัฒนาครูเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กทันที