ครม. มีมติอนุมัติให้ วันอังคารสัปดาห์ที่ 2 ในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันอินเทอร์เน็ตปลอดภัยแห่งชาติ (Thailand Safer Internet Day)

วันที่ 28 ก.พ. 66 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอให้การสนับสนุนการดำเนินงานด้านการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยด้านอินเทอร์เน็ตสำหรับเด็กในประเทศไทย และกำหนดให้วันอังคาร สัปดาห์ที่ 2 ในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันอินเทอร์เน็ตปลอดภัยแห่งชาติ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนร่วมกับภาคีเครือข่ายเสริมสร้างอินเทอร์เน็ตปลอดภัยประเทศไทย (Thailand Safe Internet Coalition) ซึ่งประกอบด้วย ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมสำคัญซึ่งเป็นจุดริเริ่มของการส่งเสริมความตระหนักเรื่องการใช้สื่อออนไลน์อย่างปลอดภัยสร้างสรรค์กับประชาชน เด็ก เยาวชน และองค์กรที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานด้านการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยด้านอินเทอร์เน็ตสำหรับเด็กในประเทศไทย เพื่อให้การเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยด้านอินเทอร์เน็ตสำหรับเด็กและเยาวชนไทยได้รับการพิจารณาอย่างรอบด้าน และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ผู้ประกอบการด้านโทรคมนาคมและให้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต และภาคประชาสังคม ได้มีส่วนร่วมรับรู้ถึงภัยออนไลน์ ภัยคุกคามทางไซเบอร์ และเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกันมิให้เด็กและเยาวชนไทยได้รับผลกระทบจากการใช้อินเทอร์เน็ตไม่เหมาะสม

“วันอินเทอร์เน็ตปลอดภัยแห่งชาติ” จะเป็นหมุดหมายสำคัญ ที่ให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมทบทวนการทำงาน สร้างความตระหนักเรื่องการใช้สื่อออนไลน์อย่างปลอดภัยสร้างสรรค์ และยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยออนไลน์ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จัดระบบคุ้มครองช่วยเหลือและสร้างภูมิคุ้มกันให้ทุกคนในสังคมรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล เพื่อให้อินเทอร์เน็ตเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยในการใช้งานสำหรับทุกคน