มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ และ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตฯ เสริมสร้างขีดความสามารถ โรงเรียนตชด สนับสนุนโดย HSBC อบรมออนไลน์เรื่องการจัดการขยะ วันที่ 6 กรกฎาคม 2566

วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอบรมออนไลน์เพื่อเรียนรู้เรื่องการจัดการขยะ โดย หลักการง่าย ๆ คือ การประหยัด รียูส รีไซเคิล  ภายใต้โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของครูและนักเรียนในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กแลเยาวชน โดย มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย สนับสนุนโดย ธนาคารเอชเอสบีซี