ผนึกกำลังเพื่อการศึกษาด้านเทคโนโลยีและ Soft Skills ของเด็กและเยาวชนที่เปราะบางทั่วประเทศ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

เป็นความร่วมมือจัดทำโครงการกันระหว่าง มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ตำรวจตระเวนชายแดน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน โดยโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ธนาคารเอชเอสบีซี(HSBC) สนับสนุน

เริ่มต้นโครงการด้วย น้องๆ ตชด. เรียนออนไลน์ ตั้งแต่เดือน เมษายน และก็มีผลงานผลิตสื่อวิดีโอ ผลิตสิ่งของรีไซเคิล กันอย่างน่ารักสมวัยน้อง ๆ จากนั้นทางโครงการจะเริ่มสอนออนไลน์ให้เป็นพี่ๆในศูนย์ฝึกและอบรมฯ ที่จะเริ่มในเดือนกันยายน รอติดตามภาพน่ารักของน้องๆตชด.และพี่ๆในศูนย์ฝึกและอบรมฯกันได้ที่เพจมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย

เพราะยังมีกิจกรรม BIG PROJECT ของทั้งน้องๆ ตชด. และพี่ๆในศูนย์ฝึกและอบรมฯ อย่างแน่นอน

มาดูหลักสูตรในปีนี้ ทั้ง 8 หลักสูตร ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีและ Soft Skills เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้แก่ หลักสูตรการจัดการขยะ หลักสูตรการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน หลักสูตรเทคนิคการเล่าเรื่องสินค้า หลักสูตรการพูดในที่สาธารณะ หลักสูตรตระหนักรู้ความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ หลักสูตรการนำเสนออย่างทรงพลัง หลักสูตรเทคนิคการตัดต่อวิดีโอเพื่องานขาย และหลักสูตร IoT เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน