โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย จังหวัดตาก จัดอบรมให้ความรู้กิจกรรมภูมิคุ้มกันรู้เท่าทันโลกดิจิทัล(Digital Citizenship) ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 จำนวน 130 คน วันที่ 13 กันยายน 2566

วันที่ 13 กันยายน 2566 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย จังหวัดตาก จัดอบรมให้ความรู้กิจกรรมภูมิคุ้มกันรู้เท่าทันโลกดิจิทัล(Digital Citizenship) ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1- 6 จำนวน 130 คน

น้องๆเรียนรู้เกี่ยวกับ ภัยออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Cyberbully , Online Grooming (การล่อลวงเพื่อวัตถุประสงค์ประสงค์ทางเพศ) และทักษะการเป็นพลเมืองในยุคดิจิทัล กิจกรรมภายใต้โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันภัยออนไลน์ให้เด็กและเยาวชน ประจำปี 2566 สนับสนุนโดยมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)