โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร จ. ตาก ได้จัด โครงการเยาวชนสร้างสรรค์รู้เท่าทันภัยออนไลน์ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร จ. ตาก ได้จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้สร้างความตระหนักถึงภัยออนไลน์ในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็น การระรานทางไซเบอร์ การคุกคามทางเพศ ข่าวลวงข่าวปลอม ฯลฯ และกิจกรรมประกวดสื่อสร้างสรรค์อินโฟกราฟิก และคลิปวีดีโอรณรงค์การรู้เท่าทันจากสื่อออนไลน์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566
 
กิจกรรมภายใต้โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันภัยออนไลน์ให้เด็กและเยาวชน ประจำปี 2566 สนับสนุนโดยมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)