ระหว่างวันที่ 8 - 22 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก ได้จัดโครงการเยาวชนสร้างสรรค์รู้เท่าทันภัยออนไลน์ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 280 คน

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก ได้จัดโครงการเยาวชนสร้างสรรค์รู้เท่าทันภัยออนไลน์ ระหว่างวันที่ 8 - 22 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 280 คน
 
โดยโครงการให้ความรู้กับนักเรียนเรื่องการป้องกันตนเองจากภัยออนไลน์ และส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้ผลิตสื่อเพื่อการให้ความรู้เรื่องการป้องกันตนเองจากภัยออนไลน์
  • กิจกรรมวัดภูมิคุ้มกันไซเบอร์เกมการแข่งขันตอบคำถามด้วยการใช้โปรแกรม Quizizz
  • กิจกรรมการรู้เท่าทันภัยออนไลน์อบรมให้ความรู้นักเรียน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยออนไลน์
  • กิจกรรมที่ การประกวดภาพกิลเตอร์ป้องกันภัยออนไลน์สำหรับผู้สูงอายุ โดยได้จัดกิจกรรมการประกวดภาพกิลเตอร์ป้องกันภัยออนไลน์สำหรับผู้สูงอายุขึ้นและมีการมอบรางวัลในวันที่ 22 กันยายน 2566
กิจกรรมภายใต้โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันภัยออนไลน์ให้เด็กและเยาวชน ประจำปี 2566 สนับสนุนโดยมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 
 

 

 

 

 

 

>> สามารถติดตามกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ <<


▶️ Facebook: https://www.facebook.com/INETFOUNDATION
▶️ LINE@: http://nav.cx/61dm39J หรือ @inetfound
▶️ SPOTIFY: https://podcasters.spotify.com/pod/show/24d9onvkgh8