โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียด จ.เชียงราย จัดโครงการส่งเสริมทักษะความรู้ดิจิทัลออนไลน์อย่างปลอดภัย ให้กับนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 90 คน

โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียด จ.เชียงราย จัดโครงการส่งเสริมทักษะความรู้ดิจิทัลออนไลน์อย่างปลอดภัย ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 90 คน เพื่อสร้างความรู้ สร้างความตระหนัก การรู้เท่าทันสื่อภัยออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ และการออนไลน์อย่างปลอดภัย

กิจกรรมเป็นฐานการเรียนรู้และกิจกรรมบทบาทสมมุติ

  • ฐานที่ 1ภัยคุกคามทางไซเบอร์
  • ฐานที่ 2 ป้องกัน/ช่วยเหลือและแนะนำให้พ้นภัยไซเบอร์
  • ฐานที่ 3 ภัยพนันออนไลน์
  • ฐานที่ 4 ภัยคุกคามทางเพศออนไลน์

กิจกรรมภายใต้โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันภัยออนไลน์ให้เด็กและเยาวชน ประจำปี 2566 สนับสนุนโดยมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และเป็นกิจกรรมในการขับเคลื่อนเมืองรู้เท่าทันสื่อ

 

 

 

 

>> สามารถติดตามกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ <<


▶️ Facebook: https://www.facebook.com/INETFOUNDATION
▶️ LINE@: http://nav.cx/61dm39J หรือ @inetfound
▶️ SPOTIFY: https://podcasters.spotify.com/pod/show/24d9onvkgh8