มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย จัดอบรมพัฒนา อสม. อพม. ป้องกันเฝ้าระวังภัยออนไลน์และอบรมพัฒนาเยาวชนสร้างสื่อ ณ จามจุรี รีสอร์ท จ.ลำพูน วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย จัดอบรมพัฒนา อสม. อพม. ป้องกันเฝ้าระวังภัยออนไลน์และอบรมพัฒนาเยาวชนสร้างสื่อ โดยมีท่านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน คุณปราณี ประทุมมา ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานและให้กำลังใจผู้เข้าอบรม
 
รูปแบบกิจกรรมให้้ความรู้ การปัองกันภัยจาก สื่อออนไลน์ และการผลิตสื่อสรรค์ กิจกรรมในการขับเคลื่อนเมืองรู้เท่าทันสื่อ ณ จามจุรี รีสอร์ท จ.ลำพูน
 
 
 
 
 

 

>> สามารถติดตามกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ <<

▶️ Facebook: https://www.facebook.com/INETFOUNDATION
▶️ LINE@: http://nav.cx/61dm39J หรือ @inetfound
▶️ SPOTIFY: https://podcasters.spotify.com/pod/show/24d9onvkgh8