เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงเรียนสันกลางวิทยา จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ เราคือใคร ตัวตนเราเป็นอย่างไรในโลกดิจิทัล โครงการขยายผลให้กับเด็กและเยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียนโรงเรียนสันกลางวิทยาจังหวัดเชียงรายจัดกิจกรรมเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ “เราคือใคร” ตัวตนเราเป็นอย่างไรในโลกดิจิทัล โครงการขยายผลให้กับเด็กและเยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน 30 คน เรียนรู้ความหมายของการมีตัวตนบนโลกดิจิทัล (Digital Identity) และได้ออกแบบและจัดการบัญชีออนไลน์ของตนเองได้อย่างเหมาะสมกับบริบทและเงื่อนไขการดำเนินชีวิต (Digital Identity management) เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงเรียนสันกลางวิทยา จังหวัดเชียงราย กิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมอินเทอร์เน็ตปลอดภัย สร้างสรรค์ รู้เท่าทัน ของเด็กและเยาวชน ประจำปี 2566 สนับสนุนโดยมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)