มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) Terre des Hommes Netherlands จัดโครงการติดตามผลการอบรมและออกแบบกิจกรรมเพื่อปกป้องเด็กและเยาวชนจากภัยทางเพศออนไลน์ โดยมีองค์กรเครือข่ายพัฒนาสังคม เข้าร่วมจำนวน 17 คน ณ ห้อง Rhythm โรงแรม ฮิป กรุงเทพฯ วันที่ 19-20 ธันวาคม 2566

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) Terre des Hommes Netherlands จัดโครงการติดตามผลการอบรมและออกแบบกิจกรรมเพื่อปกป้องเด็กและเยาวชนจากภัยทางเพศออนไลน์ โดยมีองค์กรเครือข่ายพัฒนาสังคม เข้าร่วมจำนวน 17 คน ณ ห้อง Rhythm โรงแรม ฮิป กรุงเทพฯ วันที่ 19-20 ธันวาคม 2566

การอบรมเป็นการแชร์ประสบการณ์การจัดกิจกรรมที่ได้นำไปจัดของแต่ละองค์กร อีกทั้งเพิ่มเติมกิจกรรม และฝึกออกแบบกิจกรรม เพื่อปกป้องเด็กและเยาวชนจากทางเพศออนไลน์ นำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายของแต่ละองค์กร