การอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมศักยภาพครูในการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ และรู้เท่าทัน จ.เลย วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2560 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รุ่นที่1)

     การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเสริมศักยภาพครูในการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ และรู้เท่าทัน" ระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2560 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รุ่นที่1) ณ โรงแรมฟอร่า ฮิลล์ รีสอร์ต จ.เลย มีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 85 คน

          - กิจกรรม ทักษะความฉลาดทางดิจิทัล 8 ด้าน คิดวิเคราะห์ผ่านภาพข่าวและสถานการณ์ต่างๆ

          - กิจกรรมสร้างสื่อด้วยแอปพลิเคชั่น Pic collage ด้วยทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
               > ผู้เข้าอบรมสืบค้นและสกัดข้อมูล
               > นำมาสร้างสรรค์เป็นสื่อความรู้พร้อมนำเสนอตามหัวข้อที่ได้รับ

          - เรียนรู้ DQ เชิงลึก คุณเคยทำพฤติกรรมแบบนี้ไหม คุณมีทักษะ DQ แค่ไหน Digital Intelligence Quotient ความฉลาดทางดิจิทัล

          - กิจกรรม Digital Use คุณครูได้ใช้ smart phone หรือ Tablet ในการค้นคว้าศึกษาข้อมูลเพื่อให้เข้าใจ และทดลองใช้/เล่น จนคล่องแคล่วและชำนาญ สามารถออกมานำเสนอหลักการและการนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้ อีกทั้งยังได้สาธิตและนำความรู้ที่ค้นคว้าศึกษาได้มาสอนผู้อื่นตามหัวข้อนวัตกรรมที่ได้รับ