อบรมเชิงปฏิบัติการศักยภาพครูในการใช้สื่อดิจิทัล จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 6-7 มิถุนายน 2560

     การอบรมเชิงปฏิบัติการ "เสริมศักยภาพครูในการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทัน" วันที่ 6-7 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

     การอบรมทั้งตลอดสองวันมี กิจกรรมให้ครูเข้าร่วมกระบวนการ ลงมือปฏิบัติจริงซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ได้แก่

          - กิจกรรมการเรียนรู้ทักษะในยุคดิจิทัล จากตัวอย่างข่าวและภาพที่พบเห็นได้ในปัจจุบันบนโลกโซเชียล

          - กิจกรรมภัยจากโซเชียลเน็ตเวิร์คกับการจำลองสถานการณ์ Head speech

          - กิจกรรมการสร้างสื่อด้วยแอปพลิเคชั่น Pic collage โดยให้สืบค้นและหาข้อมูล จากนั้นสกัดนำข้อมูลที่ได้มาออกแบบสร้างสรรค์เป็นสื่อพร้อมนำเสนอตามหัวข้อที่แต่ละกลุ่มได้รับ

          - กิจกรรมเรียนรู้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน AR, VR, Hologram, Software simulation และ Application ทางการศึกษาต่างๆ โดยให้ผู้เข้าอบรม ค้นหาข้อมูล ศึกษาการทำงาน ประโยชน์และการนำมาประยุกต์ใช้พร้อมกับสาธิตวิธีการทำงานและให้ผู้เข้าร่วมการอบรมได้ฝึกปฎิบัติ เรียนรู้ไปพร้อมกัน

ทางทีมงานต้องขอชื่นชมคุณครูผู้เข้าร่วมการอบรมทุกท่าน ที่สนใจและร่วมการเรียนรู้อย่างตั้งใจ สร้างสรรค์การนำเสนอผลงานและร่วมแบ่งปันความคิดเห็น ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าอบรมท่านอื่นๆ หากคุณครูนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน อย่าลืมมาแบ่งปันให้เราได้ชื่นชมกันบ้างนะคะ