การอบรมเชิงปฎิบัติการ ส่งเสริมศักยภาพครูในการใข้สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทัน ระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2560 ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

     การอบรมเชิงปฎิบัติการ ส่งเสริมศักยภาพครูในการใข้สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทัน ระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2560 ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

     ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ เช่น
          - กิจกรรม Digital Use
          - เรียนรู้นวัตกรรม เทคโนโลยี ที่สามารถนำไปประยุกต์กับการเรียนการสอนในกลุ่มสาระวิชาต่างๆ
          - กิจกรรมDQ (Digital Intelligence Quotient) ทักษะความฉลาดทางดิจิทัลวิเคราะห์จากภาพและข่าว พร้อมตอบคำถามจากโจทย์ที่ได้รับเพื่อเชื่อมแต่ละประเด็นว่าพฤติกรรมในข่าวหรือในสื่อดิจิทัลนั้นสอดคล้องสะท้อนถึงการขาดทักษะด้านใด
          - กิจกรรม การสร้างสื่อจาก Application Pic collage ให้ผู้เข้าร่วมการอบรม ใช้ทักษะในการสืบค้น สกัดข้อมูลที่ได้ และสร้างออกมาเป็นสื่อ
          - Workshop ส่งเสริมศักยภาพครูในการใช้สื่อดิจิทัล โดยการวิเคราะห์สื่อ โดยใช้นวัตกรรม QR Code มาเป็นเครื่องมือเสริมในการเรียนรู้