การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครู เรื่อง สมองกลฝังตัวโดยใช้บอร์ด KidBright ณ สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

     เมื่อวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมามูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครู เรื่อง สมองกลฝังตัวโดยใช้บอร์ด KidBright
ณ สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยากรโดยอาจารย์จิรศักดิ์ สุวรรณโณ เพื่อให้ครูสามารถนำไปใช้สอนนักเรียนทำโครงงานให้เกิดนักสร้างสรรค์รุ่นใหม่
เด็กๆ จะได้ฝึกออกแบบ การคำนวน และเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทั้งเชื่อมต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์ได้ง่ายๆ โดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมใดๆ