การอบรมเชิงปฏิบัติการสื่อสารสร้างสรรค์รู้เท่าทันพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ให้กับหน่วยงานของสมาคมคนพิการจังหวัดนนทบุรี วันที่ 29-30 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเวสท์เกตเรสสิเด็น นนทบุรี

     การอบรมเชิงปฏิบัติการสื่อสารสร้างสรรค์รู้เท่าทันพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ให้กับหน่วยงานของสมาคมคนพิการจังหวัดนนทบุรี ซึ่งจัดงานวันที่ 29-30 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเวสท์เกตเรสสิเด็น จังหวัดนนทบุรี

     โดยให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.คอมพิวเตอร์ ที่ประชาชนทุกคนควรตระหนักและนำมาใช้อย่างเคร่งครัด เช่น การที่โพสต์ข้อความไม่เป็นจริง/ข่าวลวง/ข่าวปลอม ถือเป็นการทำผิด พรบ.คอมพิวเตอร์ มาตรา14(1) “ว่าด้วยการกระทำความผิดโดยนำข้อมูลนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือน หรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน อันมิใช่การกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ” และมีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในเรื่องของการถ่ายภาพคนพิการ/ผู้ป่วย ควรมีการเบลอภาพเพื่อปกป้องสิทธิส่วนบุคคลให้กับคนเหล่านั้นด้วย