รมช. กระทรวงสาธารณสุข ดร.สาธิต ปิตุเตชะ กรุณามอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้มูลนิธิอินเทอร์ร่วมพัฒนาไทย เป็นหนึ่งในองค์กรร่วมต่อต้านการพนันออนไลน์ครบรอบ 1 ทศวรรษ

     เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 รมช. กระทรวงสาธารณสุข ดร.สาธิต ปิตุเตชะ กรุณามอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้มูลนิธิอินเทอร์ร่วมพัฒนาไทย เป็นหนึ่งในองค์กรร่วมต่อต้านการพนันออนไลน์ครบรอบ 1 ทศวรรษ

     ภายในงานรวมพลังป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนันออนไลน์ จัดโดยมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) ร่วมกับ สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย โดยความร่วมมือจาก กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์