เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น Fake News & Hate Speech สำหรับสภาผู้ชมผู้ฟังไทยพีบีเอส เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและส่งเสริมความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย วันที่ 21 กันยายน 2562 ณ สวนแสนปาล์ม เทรนนิ่ง โฮม จ.นครปฐม

     เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ดร.ศรีดา ตันทะอธิพานิช กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ได้เข้าร่วมเสวนาในเวทีรับฟังความคิดเห็นเชิงสถานการณ์และตามบริบทของพื้นที่ ของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการไทยพีบีเอส เรื่อง Fake News และ Hate Speech ณ สวนแสนปาล์ม กำแพงแสน จ.นครปฐม

     โดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ได้นำสื่อต่างๆ มาประชาสัมพันธ์และแจกฟรี เพื่อสนับสนุนการทำงานให้กับคนทำสื่ออย่างสร้างสรรค์ โดยกลุ่มคนที่มาเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้จะเป็นผู้ฟังเป็นคนทำสื่อในพื้นที่ภาคกลาง ตะวันตก และตะวันออก รวมถึงครอบครัว ครู และเยาวชน