เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ดร.ศรีดา ตันทะอธิพานิช กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ได้เข้าร่วมประชุมเตรียมการนำเสนอความก้าวหน้าของมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติปี 2562

     ดร.ศรีดา ตันทะอธิพานิช กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ได้เข้าร่วมประชุมเตรียมการนำเสนอความก้าวหน้าของมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติปี 2562 ที่จะจัดขึ้นในเดือนธันวาคมปีนี้ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา

     ในมติที่เกี่ยวข้องกับเราคือความรับผิดชอบร่วมทางสังคมเกี่ยวกับอีสปอร์ตต่อสุขภาวะเด็ก เพราะเด็กที่เล่นเกมเกินพอดีจนหมกมุ่นติดเกมแล้วเกิดผลกระทบด้านลบมีจำนวนมาก แม้แต่แช็มป์อีสปอร์ตก็เล่นเกมเกินวันละ 10 ชั่วโมง การป้องกันการติดเกมหรืออีสปอร์ตจึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพวกเราทุกคนที่จะต้องรับผิดชอบร่วมกัน