เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ดร.ศรีดา ตันทะอธิพานิช กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ได้เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ พลังขับเคลื่อนการเรียนรู้ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างสังคมคุณภาพ ณ ห้องโถงด้านข้างห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ 2 องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

      ดร.ศรีดา ตันทะอธิพานิช กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ได้เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ พลังขับเคลื่อนการเรียนรู้ ลดความเหลื่อมล้ำ ในประเด็น สื่อสาธารณะเพื่อสร้างพลเมืองตื่นรู้เป็นอย่างไร สื่อต้องทำหน้าที่อย่างไร เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา งานนี้จัดขึ้นโดยสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ณ ห้องโถงด้านข้างห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ 2 องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

     เพื่อให้ภาคีเครือข่ายเชิงประเด็นที่ร่วมงานกับสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ได้ร่วมพัฒนาข้อเสนอการขับเคลื่อนการเรียนรู้และนโยบายสาธารณะ และสร้างเสริมความตระหนักในการเป็นเจ้าของ การเข้าถึง และร่วมพัฒนาสื่อสาธารณะในฐานะภาคีหุ้นส่วน