ดร.ศรีดา ตันทะอธิพานิช กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ได้เข้าร่วมเสวนาโต๊ะกลมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการทำงานแก้ปัญหาสังคมไทย โดย คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วันที่ 9 ตุลาคม 2562 ณ วุฒิสภา

     เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ดร.ศรีดา ตันทะอธิพานิช กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ได้เข้าร่วม เสวนาโต๊ะกลมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการทำงานแก้ปัญหาสังคมไทย โดย คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ณ วุฒิสภา

     โดย คณะอนุกรรมการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์หลายท่านได้มีโอกาสเข้ามานำเสนอประเด็นเร่งด่วนเด็กไทยกับภัยออนไลน์ที่จะต้องดำเนินการป้องกันแก้ไขทันที ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการละเมิดทางเพศ cyber bullying ติดเกมและอีสปอร์ต โดยยกระดับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน รัฐต้องจริงจังและจัดสรรทรัพยากรในการทำงานให้ COPAT และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการออกกฎหมายเพื่อกำกับดูแลธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการแสวงหาประโยชน์จากเด็กบนโลกออนไลน์