ดร.ศรีดา ตันทะอธิพานิช กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ได้เข้าร่วม feedback strategy framework ของ We Think Digital Project วันที่ 10 ตุลาคม 2562 ณ FACEBOOK ประเทศไทย

    วันที่ 10 ตุลาคม 2562 ดร.ศรีดา ตันทะอธิพานิช กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ได้เข้าร่วม feedback strategy framework ของ We Think Digital Project เพื่อขับเคลื่อนงานสร้างพลเมืองดิจิทัลในประเทศไทย ร่วมกับ FACEBOOK ณ FACEBOOK ประเทศไทย