มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ เทศบาลนครยะลา จัดอบรมเพื่อพัฒนาครูยะลา ณ เทศบาลนครยะลา จ.ยะลา ในหัวข้อ รู้เท่าทันสื่อและนวัตกรรมสื่อเพื่อการเรียนรู้ วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2563

     เมื่อวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2563 มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ เทศบาลนครยะลา จัดอบรมเพื่อพัฒนาครูยะลา ณ เทศบาลนครยะลา จ.ยะลา เรื่อง รู้เท่าทันสื่อและนวัตกรรมสื่อเพื่อการเรียนรู้

     โดยมีหัวข้อต่าง ๆ เพื่อพัฒนาครูยุคดิจิทัล เช่น
          - รู้เท่าทันสื่อ 
          - เรียนรู้แอปพลิเคชั่นมากมายที่สามารถนำมาใช้กระตุ้นการเรียนรู้ของเด็กๆ ในห้องเรียน
          - ทำข้อสอบออนไลน์ด้วย quizizz
          - รู้จัก AR ผ่านแอปพลิเคชั่น quiver
          - ใช้ Line อย่างปลอดภัย แจ้งเหตุขอความช่วยเหลือได้ ไม่ละเมิดสิทธิคนอื่น
          - ทำ viral clip vdo ด้วย Viva VDO
          - รู้จก Hologram ที่สามารถนำไปใช้ในห้องเรียนเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้เรื่องแสง เทคโนโลยีทางการศึกษาช่วยสร้างการมีส่วนร่วมของนักเรียน ทำให้เกิด active learner มากขึ้น