การประชุมกลุ่มย่อยแนวทางปฏิบัติของครูและโรงเรียนในกรณีภัยออนไลน์ต่อเด็กและเยาวชน วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมบอลรูม 2 ชั้น 8 โรงแรมอิสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ

    เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดประชุมกลุ่มย่อยแนวทางปฏิบัติของครูและโรงเรียนในกรณีภัยออนไลน์ต่อเด็กและเยาวชน ณ ห้องประชุมบอลรูม 2 ชั้น 8 โรงแรมอิสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ เป็นการประชุมเพื่อระดมสมองครูอาจารย์เพื่อพูดคุยหารือ และพัฒนาหวังจะให้ครูและโรงเรียนมีไว้เป็นข้อมูลพื้นฐาน ใช้เป็นแนวทางในการดูแลเด็กเยาวชนในยุคดิจิทัล