อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะด้านการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลสำหรับผู้สูงอายุ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมกิ่งเพชร โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กทม.

อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะด้านการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลสำหรับผู้สูงอายุ จัดโดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ภายใต้การสนับสนุนโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมกิ่งเพชร โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กทม.