ติดต่อเรา

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย
ห้อง 3c15 ชั้น 3 เลขที่ 723 อาคารศุภาคาร ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร
เขตคลองสาน กรุงเทพ 10600 
โทรศัพท์ :0-2860-1358 โทรสาร :0-2860-3437 
www.inetfoundation.or.th     email : staff@inetfoundation.or.th